ფსიქოლოგიის ენციკლოპედია | ფსიქოლოგია | მეცნიერება | სამედიცინო ფსიქოლოგია | სასამართლო ფსიქოლოგია | კლინიკური ფსიქოლოგია | ფსიქოანალიზი | ზოგადი ფსიქოლოგია | encyclopedia | human | psyche | psychology | qwelly | fsiqologiis enciklopedia } fsiqologia | mecniereba | samedicino fsoqlogia | zogadi fsiqologia | fsiqologia rogorc mecneireba | fsiqoanalizi

ოქსფორდის ფსიქოლოგიის ენციკლოპედია

ბიბლიოგრაფია:

 • Abas M, Broadhead JC, Mbape P, et al. (1994). Defeating depression in the developing world. British Journal of Psychiatry, 164, 293–6. Abel G and Osborn CA (2000).
 • The paraphilias. In MG Gelder, JJ López-Ibor Jr and NC Andreasen, eds.The new Oxford textbook of psychiatry, Chapter 4.11.3.
 • Oxford University Press, Oxford. Abela JR and D’Alessandro DU (2002). Beck’s cognitive theory of depression: a test of the diathesis-stress and causal mediation components. British Journal of Clinical Psychology, 41, 111–28.
 • Abelson JL, Glitz D and Cameron OG (1991). Blunted growth hormone response to clonidine in patients with generalized anxiety disorder.
 • Archives of General Psychiatry, 48, 157–62. Abou-Saleh MT (2004). Dual diagnosis: management within a psychosocial context.
 • Advances in Psychiatric Treatment, 10, 352–60. Abrams RC, Alexopoulos GS and Young RC (1987).
 • Geriatric depression and DSMIII-R personality disorder criteria. Journal of the American Geriatrics Society, 35, 383–6. Abrams RC and Horowitz SV (1996).
 • Personality disorders after age 50: A metaanalysis. Journal of Personality Disorders, 10, 271–81. Academy of Medical Sciences (2004).
 • Calling Time. The Nation’s drinking as a major health issue. Academy of Medical S ciences. Accurso V, Winnicki M and Shamsuzzaman AS (2001).
 • Predisposition to vasovagal syncope in subjects with blood injury phobia. Circulation, 104, 903–7. Acierno R, Resnick HS and Kilpatrick DG (1997).
 • Health impact of interpersonal violence 1: prevalence rates, case identifiation, and risk factors for sexual assault, physical assault, and domestic violence in men and women.
 • Behavioural Medicine, 23, 53–64. Ackerman D and Greenland S (2002).
 • Multivariate metaanalysis of controlled drug studies for obsessive-compulsive disorder.
 • Journal of Clinical Psychopharmacology, 22, 309–17. Ackerman NW (1958). The psychodynamics of family life. Basic Books, New York, NY. Ackner B and Oldham AJ (1962).
 • Insulin treatment of schizophrenia. A three year follow up of a controlled study. Lancet, 1, 504–6. AD2000 Collaborative Group (2004).
 • Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer’s disease (AD2000): randomised controlled trial. Lancet, 363, 2105–15. Adams RD, Fisher C, Hakim S, et al. (1965).
 • Symptomatic occult hydrocephalus with ‘normal’ cerebrospinal fluid pressure: a treatable syndrome. New England Journal of Medicine, 273, 117–26. Adler A (1943).
 • Neuropsychiatric complications in victims of Boston’s Coconut Grove disaster. Journal of the American Medical Association, 123, 1098–111. Adler CM and Strakowski SM (2003).
 • Boundaries of schizophrenia. Psychiatric Clinics of North America, 26, 1–23. Adshead G (2001). Murmurs of discontentment: treatment and treatability of personality disorder. Advances in Psychiatric Treatment, 7, 407–16.
 • Afari N and Buchwald D (2003). Chronic fatigue syndrome: a review. American Journal of Psychiatry, 160, 221–36.
 • Agid O, Kapur S, Arenovich T, et al. (2003). Delayed-onset hypothesis of antipsychotic action: a hypothesis tested and rejected.
 • Archives of General Psychiatry, 60, 1228–35. Ainsworth MDS, Blehar MC, Waters E, et al. (1978). Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 • Akagi H and House A (2002). The clinical epidemiology of hysteria: vanishingly rare or just vanishing? Psychological Medicine, 32, 191–4.
 • Aleman A, Kahn RS and Selten JP (2003). Sex differences in the risk of schizophrenia: evidence from meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 60, 565–71.
 • Alexander DA (1972). ‘Senile dementia’. A changing perspective. British Journal of Psychiatry, 121, 207–14.
 • Alexander DA (2005). Early mental health intervention after disasters. Advances in Psychiatric Treatment, 11, 12–18.
 • Alexander GE and Crutcher MD (1990). Functional architecture of basal ganglia circuits: Neural substrates of parallel processing. Trends in Neuroscience, 13, 266–71. Alexander JF and Parsons BV (1982). Short-term behavioural interventions with delinquent families: impact on family process and recidivism. Journal of Abnormal Psychology, 81, 219–25.
 • Alexander PC and Lupfer SL (1987). Family characteristics and long term consequences associated with sexual abuse. Archives of Sexual Behavior, 16, 235–45. Alexopoulos GS, Meyers BS, Young RC, et al. (1997). ‘Vascular depression’ hypothesis.
 • Archives of General Psychiatry, 54, 915–22. Allderidge P (1979). Hospitals, madhouses and asylums: cycles in the care of the insane. British Journal of Psychiatry, 134, 321–4. Alonso J, Angermeyer C, Bernert S, et al. (2004). Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Mental Disorders (ESEMeD) project.
 • Acta Psychiatrica Scandinavica, 109, 21–7. Alström JE, Nordlund CL and Persson G (1984). Effects of four treatment methods on social phobic patients not suitable for insight-oriented psychotherapy.
 • Acta Psychiatrica Scandinavica, Althof SE and Seftel AD (1995). The evaluation and management of erectile dysfunction. Psychiatric Clinics of North America, 1, 171–92. Alwahhabi F (2003).
 • Anxiety symptoms and generalized anxiety disorder in the elderly: a review. Harvard Review of Psychiatry, 11, 180–93. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997a). Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who may have been physically or sexually abused. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 37S–56S.
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997b). Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, and adults with conduct disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 122S–39S.
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1998a). Summary of the practice parameters for the psychiatric assessment of infants and toddlers (0–36 months). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 127–32.
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1998b). Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with language and learning disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 46S–62S.
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1998c). Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with substance misuse disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 140S–56S. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (2002). Practice paramenter for the use of stimulant medications in the treatment of children, adolescents and adults. Journal of the
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 26S–49S.
 • American Diabetes Association, American Psychiatric Association, American Association of Clinical Endocrinologists, et al. (2004). Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Obesity Research, 12, 362–8.
 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edn. American Psychiatric Association, Washington, DC.
 • American Psychiatric Association (1995). Principles of medical ethics with annotations especially for psychiatry.
 • American Psychiatric Association, Washington, D.C. American Psychiatric Association (1998). Guidelines for assessing the decisionmaking capacities of potential research subjects with cognitive impairment.
 • American Journal of Psychiatry, 155, 1649–50. American Psychiatric Association (1999). Practice guidelines for the treatment of patients with delirium.
 • American Journal of Psychiatry, 156. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edn.
 • American Psychiatric Association, Washington, DC. Anand A and Charney DS (2000). Norepinephrine dysfunction in depression. Journal of Clinical Psychiatry, 61, 16–24.
 • Anderson C, Connelly J, Johnstone EC, et al. (1991). Disabilities and circumstances of schizophrenic patients-a follow-up study. Cause of death. British Journal of Psychiatry, 13 (Suppl), 30–3, 44–6.
 • Anderson IM (1999). Lessons to be learnt from meta-analyses of newer versus older antidepressants. In A Lee, ed. Recent topics from advances in psychiatric treatment, 45–51. Gaskill Press, London.
 • Anderson IM (2000). Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic antidepressants: a metaanalysis of effiacy and tolerability. Journal of Affective Disorders, 58, 19–36.
 • Anderson IM (2003). Drug Treatment of depression: reflections on the evidence. Advances in Psychiatric Treatment, 9, 11–20.
 • Anderson JC, Williams S, McGee R, et al. (1987). DSMIII disorder in pre-adolescent children; prevalence from a large sample in the general population. Archives of General Psychiatry, 44, 69–76.
 • Anderson MC, Ochsner KN, Kuhl B, et al. (2004). Neural systems underlying the suppression of unwanted memories. Science, 232–5.
 • Andreasen NC (1999). A unitary model of schizophrenia: Bleuler’s ‘fragmented phrene’ as schizencephaly.
 • Archives of General Psychiatry, 56, 781–7. Andreasen NC and Hoenck PR (1982). The predictive value of adjustment disorders: a follow-up study.
 • American Journal of Psychiatry, 139, 584–90 Andreasson S, Allebeck P, Engstrom A, et al. (1987). Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet, 2, 1483–6.
 • Andrews G, Crino R and Hunt CI (1994). The treatment of anxiety disorders: clinician’s guide and patient manuals. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Andrews G, Slade T and Peters L (1999). Classifiation in psychiatry: ICD-10 versus DSM-IV. British Journal of Psychiatry, 174, 3–5. Angst J (2000). Course and prognosis of mood disorders. In MG Gelder, JJ LópezIbor Jr and NC
 • Andreasen, eds. The new Oxford textbook of psychiatry, Chapter 4.5.6. Oxford University Press, Oxford. Angst J and Dobler-Mikola A (1985).
 • The Zurich Study. VI A continuum from depression to anxiety disorders? European Archives of Psychiatry and Neurological Sciences, 235, 179–86.
 • Angurlova M, Benkelfat C and Turecki G (2003). A systematic review of association studies investigating genes coding for serotonin receptors and the serotonin transporter: I. Affective disorders. Molecular Psychiatry, 8, 574–91. Anonymous (1994).
 • Molecules and minds. Lancet, 343, 681–2. Anonymous (1999). Rehabilitation of persons with traumatic brain injury. Journal of the American Medical Association, 282, 974–83. Anonymous (2003a). Drugs for disruptive features in dementia. Drug and Therapeutics Bulletin, 41, 1–4. Anonymous (2003b). Memantine for demntia? Drugs and Therapeutics Bulletin, 41, 73–6. Anonymous (2004). Managing excessive daytime sleepiness in adults. Drug Ther Bull, 42, 52–6. Ansbacher H and Ansbacher R (1964).
 • The individual psychotherapy of Alfred Adler. Basic Books, New York, NY. Ansseau M, Dierick M, Buntinkx F, et al. (2004). High prevalence of mental disorders in primary care. Journal of Affective Disorders, 78, 49–55. Appleby L (1993). Parasuicide: features of repetition and the implications for intervention. Psychological Medicine, 23, 13–6.
 • Appleby L, Shaw J, Sherratt J, et al. (2001). Safety First. Stationary Offie, London. Arango Y, Huang YY, Underwood MD, et al. (2003). Genetics of the serotonergic system. Journal of Psychiatric Research, 37, 375–86. Aronson R, Offman HJ, Joffe RT, et al. (1996). Triiodothyronine augmentation in the treatment of refractory depression. A meta-analysis.
 • Arch Gen Psychiatry, 53, 842–8. Arscott K, Dagnan D and Kroese B (1998). Consent to psychological research by people with an intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disability, 11, 77–83. Arseneault L, Cannon M, Witton J, et al. (2004). Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence. British Journal of Psychiatry, 184, 110–17.
 • Arseneault L, Moffit TE, Caspi A, et al. (2000). Mental disorders and violence in a total birth cohort: results from the Dunedin Study. Archives of General Psychiatry, 57, 979–86.
 • Ashaye OA, Livingston G and Orrell MW (2003). Does standardized needs assessment improve the outcome of psychiatric day hospital care for older people? A randomized controlled trial. Aging and Mental Health, 7, 195–9. Asher R (1951). Munchausen’s syndrome. Lancet, 1, 339–41. Ashton H (2004). Benzodiazepine dependence. In PM Haddad, S Durson and B Deakin, eds. Adverse Syndromes and psychiatric drugs. A Clinical Guide, 240–59. University Press, Oxford.
 • Ashworth M and Gerada C (1997). Addiction and dependence-II: Alcohol. British Medical Journal, 315, 358–60. Asperger H (1944). Die ‘Autistischen Psychopathien’ Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 76–136. Athwal BS, Halligan PW, Fink GR, et al. (2001). Imaging hysterical paralysis. In PW Halligan, C Bass and MJ C., eds. Contemporary approaches to the study of hysteria: clinical and theoretical perspectives. Oxford University Press, Oxford. Audini B, Marks IM, Lawrence RE, et al. (1994). Home-based versus out-patient/ in-patient care for people with serious mental illness. Phase II of a controlled trial.
 • British Journal of Psychiatry, 165, 204–10. Auer RN (2004). Hypoglycemic brain damage. Metabolic Brain Disease, 19, 169–75. Aust R, Sharp C and Goulden C (2002). Prevalence of drug use: key fidings from the 2001/2002 British crime Survey. Home Offie
 • Austoker J (1994). Reducing alcohol intake. British Medical Journal, 308, 1549–52. Aveline M (2001). Very brief dynamic psychotherapy. Advances in Psychiatric Treatment, 7, 373–80. Babor TF, de la Fuente JR, Saunders J, et al. (1989).
 • AUDIT (the Alcohol Use Disorders Indentifiation Test) Guidelines for Use in Primary Health Care. World Health Organization, Geneva. Bacaltchuk J, Trefilio RP, Oliveira IR, et al. (2000). Combination of antidepressants and psychological treatments for bulimia nervosa: a systematic review.
 • Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 256–64. Badner JA and Gershon ES (2002).
 • Meta-analysis of whole-genome linkage scans of bipolar disorder and schizophrenia. Molecular Psychiatry, 7, 405–11. Bailey A, Le Couteur A, Gottesman I, et al. (1995).
 • Autism as a strongly genetic disorder: evidence from a British twin study. Psychological Medicine, 25, 63–77. Bailey A, Palferman S, Heavey L, et al. (1998). Autism: the phenotype in relatives. Journal of Autism and Developmental Disorders, 28, 369–92. Bailey JM and Pillard RC (1991). A genetic study of male sexual orientation.
 • Archives of General Psychiatry, 48, 1089–96. Bailey S (2000). Juvenile delinquency and serious antisocial behaviour. In MG Gelder, JJ López-Ibor Jr and NC Andreasen, eds. The new Oxford textbook of psychiatry, Chapter 9.4.1. Oxford University Press, Oxford. Bailey S and Aulich L (1997).
 • Understanding murderous ‘youth’. In E Welldon and C van Leeson, eds. Forensic psychotherapy. Jessica Kingsley, London. Bailey S and Dolan M (2004).
 • Forensic Adolescent Psychiatry. Butterworth, London. Baird G, Cass H and Slomins V (2003).
 • Diagnosis of autism. British Medical Journal, 327, 488–94. Bakish D, Hooper CL and Filtreau MJ (1996). A double-blind, placebo-controlled trial comparing fluvoxamine and imipramine in the treatment of panic disorder with and without agoraphobia. Psychopharmacology Bulletin, 32, 135–41. Bakwin H (1961).
 • Enuresis in children. Journal of Paediatrics, 58, 806–19. Baldwin DS (2003). Recurrent brief depression – more investigations in clinical samples are now required. Psychological Medicine, 33, 383–6. Baldwin R, Jeffries S, Jackson A, et al. (2004).
 • Treatment response in late-onset depression: relationship to neuropsychological, neuroradiological and vascular risk factors. Psychological Medicine, 34, 125–36. Baldwin RC (2005). Is vascular depression a distinct sub-type of depressive disorder? A review of causal evidence. International Journal of Geriatric Psychiatry, 20, 1–11. Baldwin RC, Anderson D, Black S, et al. (2003).
 • Guideline for the management of late-life depression in primary care. International Journal of Geriatric Psychiatry, 18, 829–38. Ball D (2004). Genetic approaches to alcohol dependence. British Medical Journal, 185, 449–51. Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E, et al. (2005).
 • Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in Alzheimer’s disease: randomised double blind placebo controlled trial. British Medical Journal, 330, 874–7. Ballenger JC (2000). Panic disorder and agoraphobia. In MG Gelder, JJ López-Ibor Jr and NC Andreasen, eds. The new Oxford textbook of psychiatry, Chapter 4.7.3. Oxford University Press, Oxford. Bancroft J (2002).
 • The medicalization of female sexual dysfunction: the need for caution. Archives of Sexual Behaviour, 31, 451–5. Bancroft JHJ, Skrimshire, A. M., Casson, J., et al. (1977). People who deliberately poison or injure themselves: their problems and their contacts with helping agencies. Psychological Medicine, 7, 289–303. Bandelow B, Zohar J, Hollander E, et al. (2002).
 • World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and posttraumatic stress disorders. World Journal of Biological Psychiatry, 3, 171–99. Bandura A (1969). Principles of behaviour modifiation. Holt, Rinehart and Winston, New York, NY. Barbaresi WJ, Katusic SK, Colligan RC, et al. (2005).
 • The incidence of autism in Olmsted County, Minnesota, 1976–1997: results from a population based study. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 159, 37–44. Barber TX (1962).
 • Towards a theory of hypnosis: posthypnotic behaviour. Archives of General Psychiatry, 1, 321–42. Barbui C and Hotopf M (2001).
 • Amitriptyline v. the rest: still the leading antidepressant after 40 years of randomised controlled trials. British Journal of Psychiatry, 178, 129–44. Barcikowska M, Silverman W, Zigman W, et al. (1989). Alzheimer-type neuropathology and clinical symptoms of dementia in mentally retarded people without Down syndrome. American Journal of Mental Retardation, 93, 551–7. Barja G (2004).
 • Free radicals and aging. Trends in Neurosciences, 27, 595–600. Barker JC and Barker AA (1959).
 • Deaths associated with electroplexy. Journal of Mental Science, 105, 339–48. Barlow DH, Esler JL and Vitali BA (1997). Psychosocial treatments for panic disorder, phobias and generalized anxiety disorder. In PE Nathan and JM Gorman, eds. A guide to treatments that work, 288–318. Oxford University Press, New York. Barlow DH, Gorman JM, Shear MK, et al. (2000).
 • Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 283, 2529–36. Barnes TR (1989).
 • A rating sclae for drug-induced akathisia. British Journal of Psychiatry, 154, 672–6. Barnes TR and Spence SA (2000). Movement disorders associated with antipsychotic drugs: clinical and biological implications. In MA Reveley and JFW Deakin, eds. The psychopharmacology of schizophrenia, 178–210. Arnold, London. Barnes TRE, Buckley P and Schulz SC (2003).
 • Treatment-resistant schizophrenia. In S Hirsch and D Weinberger, eds. Schizophrenia, Chapter 26. Blackwell Science, Oxford. Baron M, Gruen R and Ranier JD (1985). A family study of schizophrenic and normal control probands: implications for the spectrum concept of schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 142, 447–55. Baron-Cohen S, Tager-Flusberg H and Cohen DJ (2000).
 • Understanding other minds: perspectives from developmental cognitive neuroscience. 2nd edn. Oxford University Press. Barr LC, Goodman WK, Price LH, et al. (1992).
 • The serotonin hypothesis of obsessive compulsive disorder: implications of pharmacologic challenge studies. Journal of Clinical Psychiatry, 53, 17–28. Barraclough B and Harris EC (2002).
 • Suicide preceded by murder: the epidemiology of homicide-suicide in England and Wales 1988–92. Psychological Medicine, 32, 577–84.
 • World Health Organization (1984). Mental health care in developing countries: a critical appraisal of research fidings. World Health Organization, Geneva.
 • World Health Organization (1989). Composite International Diagnostic Interview (CIDI). World Health Organization, Geneva.
 • World Health Organization (1992a). Glossary: differential defiitions of SCAN items and commentary on the SCAN text.
 • World Health Organization, Geneva. World Health Organization (1992b). The ICD-10 classifiation of mental and behavioural disorders.
 • World Health Organization, Geneva. World Health Organization (1998). Primary prevention of mental, neurological and psychosocial disorders.
 • World Health Organization, Geneva. World Health Organization (2004). Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the
 • World Health Organization World Mental Health surveys. JAMA, 291, 2581–90.
 • World Medical Association (2000). Declaration of Geneva: ethical principles for medical research involving human subjects.
 • World Medical Association, Edinburgh. Wright C, Burns T, James P, et al. (2003). Assertive outreach teams in London: models of operation. Pan-London Assertive Outreach Study, part 1. British Journal of Psychiatry, 183, 132–8.
 • Wright IC, Rabe Hesketh S, Woodruff PW, et al. (2000). Metaanalysis of regional brain volumes in schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 157, 16–25.
 • Wroblewska AM (1997). Androgenic-anabolic steroids and body dysmorphia in young men. Journal of Psychosomatic Research, 42, 225–34.
 • Wu G, Lanctot KL, Moosa S, et al. (2003). The cost-benefi of cholinesterase inhibitors in mild to moderate dementia: a willingness to pay approach. CNS Drugs, 17, 1045–57.
 • Wylie K (1994). New approaches to paraphilias. British Journal of Sexual Medicine, 21, 18–21.
 • Wylie KR, Hallam-Jones R and Walters S (2003). The potential benefi of vacuum devices augmenting psychosexual therapy for erectile dysfunction: a randomized controlled trial. Journal of Sexual and Marital Therapy, 29, 227–36.
 • Xu J and Chen Z (2003). Advances in molecular cytogenetics for the evalaution of mental retardation. American Journal of Medical Genetics, 117 C, 15–24.
 • Yalom I, Lieberman MA and Miles MB (1973). Encounter groups: fist facts. Basic Books, New York, NY.
 • Yalom ID (1985). The theory and practice of group psychotherapy. 3rd edn. Basic Books, New York, NY.
 • Yang Y, Raine A, Lencz T, et al. (2005). Volume reduction in prefrontal gray matter in unsuccessful criminal psychopaths. Biol Psychiatry, 57, 1103–8. Yatham LN (2004). Newer anticonvulsants in the treatment of bipolar disorder. The Journal of clinical psychiatry, 28–35.
 • Yatham LN, Liddle PF, Shiah IS, et al. (2000). Brain serotonin2 receptors in major depression: a positron emission tomography study. Archives of General Psychiatry, 57, 850–8.
 • Yatham LN, Liddle PF, Shiah IS, et al. (2002). PET study of [(18)F]6-fluoro-L-dopa uptake in neuroleptic- and moodstabilizer-naive fist-episode nonpsychotic mania: effects of treatment with divalproex sodium. Am J Psychiatry, 159, 768–74.
 • Yip PSF, Chao A and Chu CWF (2000). Seasonal variations in suicides:diminished or vanished. Experience in England and Wales 1982–1996. British Journal of Psychiatry, 177, 366–9.
 • Yonkers KA, Warshaw MG, Massion AO, et al. (1996). Phenomenology and course of generalized anxiety disorder. British Journal of Psychiatry, 168, 308–13.
 • Young AH (2001). Recurrent uni-polar depression requires prolonged treatment. British Journal of Psychiatry, 178, 294–5.
 • Young J (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. 3rd edn. Professional Resource Exchange Inc, Sarasota, FL.
 • Young LT, Robb JC, Hasey GM, et al. (1999). Gabapentin as an adjunctive treatment in bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 55, 73–7.
 • Young RC, Biggs JT, Ziegler VE, et al. (1978). A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. British Journal of Psychiatry, 133, 429–35.
 • Young W, Goy R and Phoenix C (1964). Hormones and sexual behaviour. Science, 143, 212–8.
 • Yule W (1994). Post-traumatic stress disorders. In M Rutter, E Taylor and L Hersov, eds. Child and adolescent psychiatry: modern approaches. 3rd edn. Blackwell Scientifi Publications, Oxford.
 • Yule W and Rutter M (1985). Reading and other learning diffiulties. In M Rutter and L Hersov, eds. Child and adolescent psychiatry: modern approaches. 2nd edn. Blackwell, Oxford.
 • Yung PM and Keltner AA (1996). A controlled comparison on the effect of muscle and cognitive relaxation procedures on blood pressure: implications for the behavioural treatment of borderline hypertensives. Behaviour Research and Therapy, 43, 821–6.
 • Zanarini MC and Frankenburg FR (2001). Olanzapine treatment of female borderline personality disorder patients: a double-blind, placebo-controlled pilot study. Journal of Clinical Psychiatry, 62, 849–54.
 • Zarei M, Chandran S, Compston A, et al. (2003). Cognitive presentation of multiple sclerosis: evidence for a cortical variant. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 74, 872–7.
 • Zeman A, Britton T, Douglas N, et al. (2004). Narcolepsy and excessive daytime sleepiness. BMJ, 329, 724–8.
 • Zhou JN, Hofman MA, Gooren LJ, et al. (1995). A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. Nature, 378, 68–70.
 • Zimmermann P, Wittchen H-U, Hofler M, et al. (2003). Primary anxiety disorders and the development of subsequent alcohol use disorders: a 4-year community study of adolescents and young adults. Psychological Medicine, 33, 1211–22.
 • Zinn S, Stein R and Swartzwelder HS (2004). Executive functioning early in abstinence from alcohol. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 28, 1338–46.
 • Zitrin CM, Klein DF and Woerner MG (1978). Behaviour therapy, supportive psychotherapy, imipramine and phobias. Archives of General Psychiatry, 35, 307–16.
 • Zitrin C, Klein D, Woerner M, et al. (1983). Treatment of phobias: l. Comparison of imipramine hydrochloride and placebo. Arch Gen Psychiatry, 40, 125–38.
 • Zobeck TS, Grant BF, Stinson FS, et al. (1994). Alcohol involvement in fatal traffi crashes in the United States: 1979–1990. Addiction, 89, 227–31.
 • Zoccolillo M, Pickles A, Quinton D, et al. (1992). The outcome of childhood conduct disorder: implications for defiing adult personality disorder and conduct disorder. Psychological Medicine, 22, 971–86.
 • Zohar AH, Dina C, Rosolio N, et al. (2003). Tridimensional personality questionnare trait of harm avoidance(anxiety proneness) is linked to a locus on chromosome 8p21. American Journal of Medical Genetics, 117B, 66–9.
 • Zohar J, Kennedy JL, Hollander E, et al. (2004). Serotonin-1D hypothesis of obsessive-compulsive disorder: an update. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 18-21
 • Zohrabian A (2005). The long term effects of and economic consequences of treatments for obesity: work in progress. Lancet, 365, 104–5.
 • Zucker KJ (2002). Gender identity disorder. In M Rutter and E Taylor, eds. Child and Adolescent Psychiatry., Chapter 44. 4th edn. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Zuger B (1984). Early effeminate behaviour in boys: outcome and signifiance for homosexuality. Journal of Nervous and Mental Disease, 172, 90–7.
 • Zwi M and York A (2004). Attention-defiit hyperactivity disorder in adults: validity unknown. Advances in Psychiatric Treatment, 10, 248–59.

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Published online: 2008

ტეგები: Qwelly, ადამიანი, გამოკვლევა, დარღვევა, დიაგნოსტიკა

ნახვა: 8459

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

რეგლამენტი და მანდატი, გახარიას კოვიდ შეზღუდულობა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: იანვარი 26, 2021.
საათი: 10:16pm 0 კომენტარი

      აქციებს ხალხი არ სწყალობს, თუმცა სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს უჩნდება პროტესტი გაურკვეველი შეზღუვების ან კიდევ უფრო გაურკვეველი ვითომ შემსუბუქების შესახებ. პარლამენტარები რეგლამენტსა და მანდატებზე საუბრობენ, პრემიერი კოვიდ ამბებს აფასებს და მეტი მოთმინებისკენ მოგვიწოდებს. რაც შეეხება კორონავირუსს - დადასტურებული შემთხვევა - 254822, გუშინ დილის შემდეგ - 1006; გამოჯანმრთელებული - 244446, გუშინ დილის შემდეგ - 1050; გარდაცვლილი - 3096, გუშინ…

გაგრძელება

მზის საათი

გამოაქვეყნა nunu qadagidze_მ.
თარიღი: იანვარი 26, 2021.
საათი: 3:00pm 0 კომენტარი

      მართლაც იგავმიუწვდომელია ახალი ამბების გავრცელების სისწრაფე: ახლადამოსულ მზეს ჯერაც ხეირიანად არ შეემაღლებინა... მზის საათთან წერწეტა ჩრდილი იწვა, რომლის ბოლოც უსასრულობას ერწყმოდა შორეთს მიღმა, როცა ხალხმა უკვე იწყო თავმოყრა სურამის ციხესთან. ხმა გავარდნილიყო, ვიღაც საშიშ დამნაშავეს ციხის კედელში ცოცხლად უპირებენ ჩატანებასო. სულ მალე გაივსო იქაურობა ჩქარი სიარულისგან აქოშინებული, სახეაწითლებული ადამიანებით. სურამის ციხის თაობაზე ისედაც…

გაგრძელება

რეგულაციების პროტესტი, დაულაგებელი ოპოზიცია და NDI კვლევას ართულებს

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: იანვარი 25, 2021.
საათი: 10:30pm 0 კომენტარი

      მას შემდეგ რაც რეგულაციების შემსუბუქება თითქმის არაფრის შემსუბუქებას ჰგავდა არაერთი აქცია დაიგეგმა და ზოგიერთ ჩატარდა კიდეც. განსაკუთრებული ხალხმრავლობით არა, მაგრამ მაინც. ოპოზიციის შიგნით კვლავ არეულობა და აულაგებლობაა. NDI-მ ახალი კვლევა დადო. რაც შეეხება კორონავირუსს - დადასტურებული შემთხვევა - 253816, გუშინ დილის შემდეგ - 298; გამოჯანმრთელებული - 243396, გუშინ დილის შემდეგ - 1311; გარდაცვლილი - 3071, გუშინ დილის შემდეგ - 16; კარანტინის…

გაგრძელება

ოვალური ოთახის საპრეზიდენტო მორთულობა

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: იანვარი 24, 2021.
საათი: 10:28pm 1 კომენტარი

      ამერიკის პრეზიდენტის არჩევა მთელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა. მთლიანი პროცესს, არჩევნებში გამარჯვებიდან მმართველობის გადაბარებამდე, მედიის თვალი არ სცილდება და მედიას მიჩერებული საზოგადოებაც ეხვევა ამ ინტერესის საბურველში. ცხადია, პრეზიდენტების სამუშაო სივრცეც იქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას, მითუფრო რომ ამ კაბინეტში ყოფნა 4 წლის (შესაძლოა 8 წელიც) მანძლზე მოუწევს, ამიტომ პრეზიდენტები ისე აწყობენ სამუშაო ოთახს, როგორც მათ გემოვნებასა…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters