კავშირნი - იოანე პეტრიწი (ჭიმჭიმელი)

      შუა საუკუნეების დიდი მოაზროვნე-თეოლოგი იოანე პეტრიწი – „პლატონური ფილოსოფოსი“ ახალი ეტაპის წარმომადგენელია ქრისტიანული აზროვნების ისტორიაში. იოანე პეტრიწმა გელათის აკადემიის (XII-XIIIსს.) სასკოლო კომპენდიუმთა რიგში შეიტანა V საუკუნის გამოჩენილი ბერძენი ნეოპლატონიკოსის, პროკლე დიადოხოსის „თეოლოგიის საფუძვლები“, რომელიც ისწავლებოდა შუასაუკუნეების ევროპულ აკადემიებში. თარგმანს მან დაურთო ვრცელი განმარტება, უნიკალური თავისი მნიშვნელობით, რადგანაც იგი შეიცავს არა მხოლოდ პროკლეს ფილოსოფიის დაწვრილებით განხილვას, არამედ, საზოგადოდ, ელინური (/პლატონური) ფილოსოფიის ძირითადი პრობლემების განხილვა-კომენტირებას (ელინი და ელინისტური ხანის ფილოსოფოსების ციტირებით) და ანალოგიის მეთოდზე დაყრდნობით არსის ნეოპლატონური სტრუქტურის საკუთარ, ორიგინალურ ქრისტიანული თვალსაზრისით ინტერპრეტაციას. ნაშრომმა დიდი გავლენა მოახდინა თავისი დროისა და მომდევნო პერიოდის ქართველ მოაზროვნე წრეებზე.

      წიგნის განმარტება უკვე დიდი ხანია დევს ქველზე, იხილეთ: განმარტება პროკლე დიადოხოსის „ღვთისმეტყველების საფუძვლებისა“

      წინამდებარე ტექსტი კი ბერძენი ფილოსოფოსის, პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღმრთისმეტყველებითნი“-ს პეტრიწისეულ თარგმანსა და კომენტარს წარმოადგენს.

წიგნის ტიპი: ონლაინ საკითხავი

პოსტების რაოდენობა: 113

სარჩევი:

 • ერთისა და სიმრავლისათჳს
 • ნაწილთა მიერ შედგმულისა ერთისათჳს
 • ქმნულისა ერთისათჳს
 • ერთთათჳს
 • წარმომჩენელისა და წარმოჩენილისათჳს
 • პირველისა კეთილობისათჳს
 • უმოქენოჲსა და მოქენისათჳს
 • არსთა მიზეზისათჳს
 • არსთა დასაბამისათჳს
 • ერთისა და კეთილობისათჳს
 • მიუდრეკელისათჳს, თვითმიმდრეკისა და სხჳსა მიერ მიდრეკადისა
 • უსხეულოჲსა და სხეულთათჳს
 • წესდადებისათჳს არსთაჲსა
 • მიქმნისათჳს
 • სული, გონება, სხეულთ მიდრეკა
 • არსთა დაწყებისათჳს
 • დასაბამებრისა ერთისათჳს
 • უმოქენოჲსთჳს
 • მიზეზი, მიზეზოანი, უმიზეზოჲ
 • სრულისათჳს
 • წარმორაარსებელისა მიზეზისათჳს
 • მსგავსისა და უმსგავსოჲსათჳს
 • მიზეზისა და მიზეზოანისათჳს
 • განყოფისათჳს ძალთა არსებათაჲსა
 • სხჳსა შორის მდგომისა და თჳთმდგომისათჳს
 • თჳსდადვე უკუნ ქცევისათჳს
 • უხრწნელობისათჳს თჳთმდგომისა
 • განუნაწილებელობისათჳს თჳთმდგომისა
 • სამარადისოჲსთჳს
 • საუკუნოჲსა და ჟამიერისათჳს
 • სამარადმყოჲსათჳს
 • საუკუნოჲსა და საუკუნითთათჳს
 • საზომთათჳს მყოფთა
 • სამარადისოთა და ოდესრეთა განყოფისათჳს
 • შესმენათათჳს და ქუემდებარეთა
 • სიმარჯვისათჳს და შედგომილებისათჳს არსებათაჲსა
 • ყოვლადისა და ნაწილთათჳს
 • ნაწილისა და ყოვლობისათჳს
 • ყოვლობათა-შორისისა და ნაწილთ-მიერისათჳს
 • სამად განყოფილთა ყოვლობათათჳს
 • სამად განყოფილთა დასაბამებრთა მიზეზთათჳს
 • განყოფისათჳს ყოვლობისა და მყოფისა
 • განყოფისათჳს ყოვლობისა და გუარისა
 • მიზეზთა სხუაობისათჳს
 • სამარადისოთა და ქცევადთა მიზეზთათჳს
 • ძალთა და მოქმედებათათჳს
 • ორისა ძალისათჳს
 • სხეულთათჳს და უსხეულოთა
 • პირველისათჳს, განუშორებელისათჳს და განშორებადისა
 • არსებისათჳს სულისა
 • მარად მყოფისათჳს
 • სხვაობისათჳს მიუწდომელისა
 • მყოფისათჳს და სხუაობისა მისისა
 • სამსახეობისათჳს ნამდჳლ მყოფისა
 • განსაზღვრებულთა და განუსაზღვრებელთათჳს
 • პირველისა საზღვრისა და პირველისა უსაზღვროობისათჳს
 • განსაზღვრებულისა და უსაზღვროჲსა ძალისათჳს
 • განყოფისათჳს სამარადისოჲსა და უსაზღვროობისა
 • განყოფისათჳს უსაზღვროჲსა ძალისა და სხეულისა
 • შესმენათა და ქუემდებარეთათჳს
 • პირველნი მიზეზნი არსთა და სირათანი
 • განყოფისათჳს პირველისა მყოფისა და პირველისა გონებისა
 • წყაროთა და დასაბამთათჳს პირველმყოფთა
 • საუკუნოჲსა და უკუდავისათჳს
 • თანაშედარებისათჳს უკუდავებისა და სამარადისოობისა
 • სქესთა ზიარებისათჳს და შესმენათა და ქუემდებარეთა
 • საღმრთოთა საცნაურთათჳს, და ლიტონთა საცნაურთა სულთა, და ლიტონთა სულთა, და სიტყჳერთა სხეულთა, და უსიტყუთა სხეულთა
 • საღმრთოთა რიცხუთათჳს, და ზიარებითთა ღმერთთა, რომელ არიან საყოველთაონი
 • უზადოჲსა ზიარებისათჳს
 • წყაროჲსათჳს ერთთა და მხოლოთაჲსა
 • განგებისათჳს ყოვლისა მპყრობელისა მიერისა
 • პირველისა მიზეზისათჳს
 • ერთობისა და მარტივობისათჳს
 • გონებათათჳს და სულისა კაცისა და ცათა
 • ღმრთებრივისა და ერთებრივისა რიცხჳსათჳს
 • ერთისა კეთილ მოქმედისათჳს
 • საქმისა და მოქმედებისათჳს გონებისა
 • შესმენათათჳს და ქუემდებარეთა
 • წინაგანმგებელობისათჳს ღმრთისა რომელა ანგელოსთა მიერ
 • შესმენათა და ქუემდებარეთათჳს
 • მამებრივისა და დედებრივისა წყაროჲსათჳის
 • ერთთა და ღმერთთა განყოფილებისათჳს თჳთებათაჲსა
 • განყოფისათჳს ძალისა მეშვეობითისა და ძალისა ცხოველმეშვეობითისა
 • შედარებისათჳს დამცველობითისა ძალისა და სიწმიდითისა მიზეზისა
 • განყოფისათჳს დასაბამთა და მიზეზთა
 • ნამდჳლ მყოფისა აღმკულებათათჳს
 • თჳთებათათჳს დაფარულთა მათ ზესთათა
 • სამ სახედ განყოფისათჳს გონებისა
 • საცნაურთათჳს, ცნობათა და ცნობადთა
 • სამ სახედ განცდისათჳს გონებისა
 • გონებისათჳს და ნაქრისათჳს მისისა
 • გონიერისა გუარისათჳს
 • გონიერისა რიცხჳსათჳს
 • ყოვლობისათჳს
 • ზიარებულისა გონებისათჳს
 • გონებაჲ გონებითი და გონებაჲ გონიერი
 • სულისათჳს
 • საღმრთოთა სულთათჳს
 • სულისა განყენებისათჳს სხეულთა არსებისაგან
 • დაუზღრომელისა და უხრწნელისა სულისათჳს
 • სული, ვითარცა მიზეზი და წყაროჲ ცხოველობისაჲ
 • ზიარებადისა სულისათჳს
 • ზიარებულისა სულისათჳს
 • წარმოობისათჳს სულისა
 • არსებაჲ გონიერისა სულისა
 • განყოფისათჳს ზიარებადისა სულისა უზიარებელისა სულისგან
 • სულისა არსებითობაჲ, ცხოვლობითობაჲ და ცნობითობაჲ
 • სფეროჲ და მოქცევი სულისაჲ
 • სამად განყოფაჲ სულთა სფეროჲსა მოქცევისა
 • ზესთ საღმრთოჲ სული და ნაწილებითნი სულნი
 • საღმრთოჲსა სულისათჳს
 • ნაწილებითისა სულისათჳს
 • აზნაურებითისა სულისათჳს, რომელ არს სიტყჳერი სული

ტეგები: Qwelly, ელ.წიგნები, პეტრიწი, პროკლე, სამეცნიერო, ფილოსოფიური

ნახვა: 224

ბლოგ პოსტები

Die Portland Thorns 2023

გამოაქვეყნა alicesandra_მ.
თარიღი: მარტი 27, 2023.
საათი: 5:30am 0 კომენტარი

Das Spiel wird auf Paramount+ gestreamt und wird auch im lokalen Fernsehen in Portland auf FOX 12 PLUS ausgestrahlt Fussball Trikots online kaufen . Nach ihrer Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier, bei dem Cheftrainer Mike Norris die Möglichkeit hatte, in drei verschiedenen Spielen mehrere Spieler einzusetzen, ist das Portland-Team nun gut auf die kommende reguläre Saison vorbereitet. Die Siege des Teams gegen Louisville und die USWNT U-23 sowie ihre Niederlage gegen OL Reign haben…

გაგრძელება

When Rocket League is taking part with Formula 1 or James Bond

გამოაქვეყნა dakunlee_მ.
თარიღი: მარტი 26, 2023.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

When Rocket League is taking part with Formula 1 or James Bond, it makes sense because the focal point (as a minimum partly) is on Rocket League Items  cars. However, whilst Psyonix pronounces a new partnership with the WWE, you surely have to take a more in-depth appearance.

Sure, with Knockout, we have at the least one mode in Rocket League in which you can grab your warring parties and knock them out of the arena. But I can not think about any more parallels to wrestling. Anyway,…

გაგრძელება

საპარლამენტო დღე - ჩხუბები და გერმანელი მინისტრი მაღალი რანგით

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: მარტი 24, 2023.
საათი: 11:24pm 0 კომენტარი

      მძიმე კვირის მძიმე დასასრული პოლიტიკურ ველზეც. მძიმე სანიკიძემ ჯერ იყოდა მძიმე გინება გამოუწერა პრემიერს, შემდეგ კი თავადაც არანაკლები გინება და ცემა-ტყეპა იგემა. ასეთია ჩვენი პოლიტიკური ელიტის სახე უმაღლესი ტრიბუნებიდან. დღის მთავარი თემაც ეს იყო - პრემიერის საპარლამენტო გამოსვლა და პასუხებით კინკლაობა, მერე ჩხუბები, მერე საგარე საქმეთა მინისტრების ბლოკები - ჩვენის პარლამენტში და გერმანიისა უმაღლეს შეხვედრებში და ა.შ. დღეს 1 აშშ დოლარის…

გაგრძელება

Why In The event you Use A Residential Architect?

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: მარტი 23, 2023.
საათი: 4:00pm 0 კომენტარი

Qwelly World

free counters