კავშირნი - იოანე პეტრიწი (ჭიმჭიმელი)

      შუა საუკუნეების დიდი მოაზროვნე-თეოლოგი იოანე პეტრიწი – „პლატონური ფილოსოფოსი“ ახალი ეტაპის წარმომადგენელია ქრისტიანული აზროვნების ისტორიაში. იოანე პეტრიწმა გელათის აკადემიის (XII-XIIIსს.) სასკოლო კომპენდიუმთა რიგში შეიტანა V საუკუნის გამოჩენილი ბერძენი ნეოპლატონიკოსის, პროკლე დიადოხოსის „თეოლოგიის საფუძვლები“, რომელიც ისწავლებოდა შუასაუკუნეების ევროპულ აკადემიებში. თარგმანს მან დაურთო ვრცელი განმარტება, უნიკალური თავისი მნიშვნელობით, რადგანაც იგი შეიცავს არა მხოლოდ პროკლეს ფილოსოფიის დაწვრილებით განხილვას, არამედ, საზოგადოდ, ელინური (/პლატონური) ფილოსოფიის ძირითადი პრობლემების განხილვა-კომენტირებას (ელინი და ელინისტური ხანის ფილოსოფოსების ციტირებით) და ანალოგიის მეთოდზე დაყრდნობით არსის ნეოპლატონური სტრუქტურის საკუთარ, ორიგინალურ ქრისტიანული თვალსაზრისით ინტერპრეტაციას. ნაშრომმა დიდი გავლენა მოახდინა თავისი დროისა და მომდევნო პერიოდის ქართველ მოაზროვნე წრეებზე.

      წიგნის განმარტება უკვე დიდი ხანია დევს ქველზე, იხილეთ: განმარტება პროკლე დიადოხოსის „ღვთისმეტყველების საფუძვლებისა“

      წინამდებარე ტექსტი კი ბერძენი ფილოსოფოსის, პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღმრთისმეტყველებითნი“-ს პეტრიწისეულ თარგმანსა და კომენტარს წარმოადგენს.

წიგნის ტიპი: ონლაინ საკითხავი

პოსტების რაოდენობა: 113

სარჩევი:

 • ერთისა და სიმრავლისათჳს
 • ნაწილთა მიერ შედგმულისა ერთისათჳს
 • ქმნულისა ერთისათჳს
 • ერთთათჳს
 • წარმომჩენელისა და წარმოჩენილისათჳს
 • პირველისა კეთილობისათჳს
 • უმოქენოჲსა და მოქენისათჳს
 • არსთა მიზეზისათჳს
 • არსთა დასაბამისათჳს
 • ერთისა და კეთილობისათჳს
 • მიუდრეკელისათჳს, თვითმიმდრეკისა და სხჳსა მიერ მიდრეკადისა
 • უსხეულოჲსა და სხეულთათჳს
 • წესდადებისათჳს არსთაჲსა
 • მიქმნისათჳს
 • სული, გონება, სხეულთ მიდრეკა
 • არსთა დაწყებისათჳს
 • დასაბამებრისა ერთისათჳს
 • უმოქენოჲსთჳს
 • მიზეზი, მიზეზოანი, უმიზეზოჲ
 • სრულისათჳს
 • წარმორაარსებელისა მიზეზისათჳს
 • მსგავსისა და უმსგავსოჲსათჳს
 • მიზეზისა და მიზეზოანისათჳს
 • განყოფისათჳს ძალთა არსებათაჲსა
 • სხჳსა შორის მდგომისა და თჳთმდგომისათჳს
 • თჳსდადვე უკუნ ქცევისათჳს
 • უხრწნელობისათჳს თჳთმდგომისა
 • განუნაწილებელობისათჳს თჳთმდგომისა
 • სამარადისოჲსთჳს
 • საუკუნოჲსა და ჟამიერისათჳს
 • სამარადმყოჲსათჳს
 • საუკუნოჲსა და საუკუნითთათჳს
 • საზომთათჳს მყოფთა
 • სამარადისოთა და ოდესრეთა განყოფისათჳს
 • შესმენათათჳს და ქუემდებარეთა
 • სიმარჯვისათჳს და შედგომილებისათჳს არსებათაჲსა
 • ყოვლადისა და ნაწილთათჳს
 • ნაწილისა და ყოვლობისათჳს
 • ყოვლობათა-შორისისა და ნაწილთ-მიერისათჳს
 • სამად განყოფილთა ყოვლობათათჳს
 • სამად განყოფილთა დასაბამებრთა მიზეზთათჳს
 • განყოფისათჳს ყოვლობისა და მყოფისა
 • განყოფისათჳს ყოვლობისა და გუარისა
 • მიზეზთა სხუაობისათჳს
 • სამარადისოთა და ქცევადთა მიზეზთათჳს
 • ძალთა და მოქმედებათათჳს
 • ორისა ძალისათჳს
 • სხეულთათჳს და უსხეულოთა
 • პირველისათჳს, განუშორებელისათჳს და განშორებადისა
 • არსებისათჳს სულისა
 • მარად მყოფისათჳს
 • სხვაობისათჳს მიუწდომელისა
 • მყოფისათჳს და სხუაობისა მისისა
 • სამსახეობისათჳს ნამდჳლ მყოფისა
 • განსაზღვრებულთა და განუსაზღვრებელთათჳს
 • პირველისა საზღვრისა და პირველისა უსაზღვროობისათჳს
 • განსაზღვრებულისა და უსაზღვროჲსა ძალისათჳს
 • განყოფისათჳს სამარადისოჲსა და უსაზღვროობისა
 • განყოფისათჳს უსაზღვროჲსა ძალისა და სხეულისა
 • შესმენათა და ქუემდებარეთათჳს
 • პირველნი მიზეზნი არსთა და სირათანი
 • განყოფისათჳს პირველისა მყოფისა და პირველისა გონებისა
 • წყაროთა და დასაბამთათჳს პირველმყოფთა
 • საუკუნოჲსა და უკუდავისათჳს
 • თანაშედარებისათჳს უკუდავებისა და სამარადისოობისა
 • სქესთა ზიარებისათჳს და შესმენათა და ქუემდებარეთა
 • საღმრთოთა საცნაურთათჳს, და ლიტონთა საცნაურთა სულთა, და ლიტონთა სულთა, და სიტყჳერთა სხეულთა, და უსიტყუთა სხეულთა
 • საღმრთოთა რიცხუთათჳს, და ზიარებითთა ღმერთთა, რომელ არიან საყოველთაონი
 • უზადოჲსა ზიარებისათჳს
 • წყაროჲსათჳს ერთთა და მხოლოთაჲსა
 • განგებისათჳს ყოვლისა მპყრობელისა მიერისა
 • პირველისა მიზეზისათჳს
 • ერთობისა და მარტივობისათჳს
 • გონებათათჳს და სულისა კაცისა და ცათა
 • ღმრთებრივისა და ერთებრივისა რიცხჳსათჳს
 • ერთისა კეთილ მოქმედისათჳს
 • საქმისა და მოქმედებისათჳს გონებისა
 • შესმენათათჳს და ქუემდებარეთა
 • წინაგანმგებელობისათჳს ღმრთისა რომელა ანგელოსთა მიერ
 • შესმენათა და ქუემდებარეთათჳს
 • მამებრივისა და დედებრივისა წყაროჲსათჳის
 • ერთთა და ღმერთთა განყოფილებისათჳს თჳთებათაჲსა
 • განყოფისათჳს ძალისა მეშვეობითისა და ძალისა ცხოველმეშვეობითისა
 • შედარებისათჳს დამცველობითისა ძალისა და სიწმიდითისა მიზეზისა
 • განყოფისათჳს დასაბამთა და მიზეზთა
 • ნამდჳლ მყოფისა აღმკულებათათჳს
 • თჳთებათათჳს დაფარულთა მათ ზესთათა
 • სამ სახედ განყოფისათჳს გონებისა
 • საცნაურთათჳს, ცნობათა და ცნობადთა
 • სამ სახედ განცდისათჳს გონებისა
 • გონებისათჳს და ნაქრისათჳს მისისა
 • გონიერისა გუარისათჳს
 • გონიერისა რიცხჳსათჳს
 • ყოვლობისათჳს
 • ზიარებულისა გონებისათჳს
 • გონებაჲ გონებითი და გონებაჲ გონიერი
 • სულისათჳს
 • საღმრთოთა სულთათჳს
 • სულისა განყენებისათჳს სხეულთა არსებისაგან
 • დაუზღრომელისა და უხრწნელისა სულისათჳს
 • სული, ვითარცა მიზეზი და წყაროჲ ცხოველობისაჲ
 • ზიარებადისა სულისათჳს
 • ზიარებულისა სულისათჳს
 • წარმოობისათჳს სულისა
 • არსებაჲ გონიერისა სულისა
 • განყოფისათჳს ზიარებადისა სულისა უზიარებელისა სულისგან
 • სულისა არსებითობაჲ, ცხოვლობითობაჲ და ცნობითობაჲ
 • სფეროჲ და მოქცევი სულისაჲ
 • სამად განყოფაჲ სულთა სფეროჲსა მოქცევისა
 • ზესთ საღმრთოჲ სული და ნაწილებითნი სულნი
 • საღმრთოჲსა სულისათჳს
 • ნაწილებითისა სულისათჳს
 • აზნაურებითისა სულისათჳს, რომელ არს სიტყჳერი სული

ტეგები: Qwelly, ელ.წიგნები, პეტრიწი, პროკლე, სამეცნიერო, ფილოსოფიური

ნახვა: 196

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

ვრცელი დღე ყოფილი პრეზიდენტის გარშემო

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 2, 2022.
საათი: 11:39pm 0 კომენტარი

      როგორც ჩანს დეკემბერი ცივი იქნება - ხვალიდან თოვლს ველოდებით. მთავარი ამბებიც ნელ-ნელა ერთფეროვნდება. ბოლო დღეები მთლიანად მიხეილ სააკაშვილის გარშემო ვითარდება. დღევანდელი მეინსტრიმიც ასეთი იყო - მიშა პატიმარი, მიშა ავადმყოფი, მიშა მოწამლული და ა.შ. ცხადია, ხმაურიანი უნდა ყოფილიყო რუსეთის აფხაზური „მივლინებების“, ასევე შიდა პოლიტიკური ნიუსები და ა.შ. დღეს 1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.7056 ლარია.…

გაგრძელება

On the difficulty of RuneScape stories

გამოაქვეყნა Nfkjasfas_მ.
თარიღი: დეკემბერი 2, 2022.
საათი: 10:00am 0 კომენტარი

On the difficulty of RuneScape stories, do not by any ignore the questlines OSRS GP. Here I've skilled gothic horror Epic myth, epic fantasy and one person's desire to bake a cake. I will never forget the time I spent inside the Temple of Light, although I occasionally wish I may want to. And then there's Old School RuneScape via which I can go back in time back to the game I fell in love with.

I've taken breaks, frequently during my time absorbed in the latest game that is, RuneScape…

გაგრძელება

მაღალი დონის შეხვედრები, პრეზიდენტის სამსჯავრო ჯანმრთელობა და მინისტრი პარლამენტში

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 1, 2022.
საათი: 11:30pm 0 კომენტარი

      დეკემბრის დადგომას ჯერ თოვლი არ მოყოლია, მეტიც, ბათუმში ცოტაც და საბანაოდ შევიდოდნენ ზღვაში. პოლიტიკურ ამბებში ის სიახლეებია, რომ ჩვენი პრემიერი და პარლამენტის უფროსი, საერთაშორისო შეხვედრებს მართავენ, სააკაშვილის ჯამრთელობის ამბავი დღის მეინსტრიმია, ასევე განათლების მინისტრის საათი პარლამენტში და ეკონომიკის მინისტრის სიახლეები. ჯანდაცვა და ომიც არ გვავიწყდება. დღეს 1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.7112 ლარია.…

გაგრძელება

გაერთიანების მატერიალიზაცია

გამოაქვეყნა Shelby Kolarek_მ.
თარიღი: ნოემბერი 24, 2022.
საათი: 7:30am 0 კომენტარი

Complete disclosure, this piece is made up of been inside my mind for a tiny although at this time and even prior to Rob Gronkowski declared his retirement. At present the concept is even even further crystal clear.The Bucs really should not be accomplished incorporating sections in direction of the personnel and at this time they could possibly comprise towards incorporate added than a single participant in the direction of the merge. With Gronk not returning, instantly limited close gets a…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters