ყოველი ქმნილი ერთი ზიარებითა ერთისაჲთა იქმნების ერთ. ვითარ დაუდგნა ზიარებასა ერთისასა, არს ერთი. რამეთუ ყოველი ქმნილი ერთი, და რომელი არა იყოს ერთი, ურთიერთას ზიარებითა იქმნების ერთ და დაუდგამს წარმოდგომასა ერთისასა, არა იყო იგი ვითარ ერთი. ეზიარების ვიდრემე ერთსა ერთ ქმნითა და ივნებს ერთ ქმნასა. ხოლო თუ არს იგი ერთ, არ იქმნას ერთ; რამეთუ მყოფი არა იქმნების, რომელი გუარითა არს და წარმოდგომილ არს. ხოლო თუ იქმნების არ ერთობისგან, იყოს პირველ მისსა ერთი, რომლისგან იქმნა იგი ერთ და დაუდგნა თჳსსა შორის წარმოდგომასა ვინაჲსავე ერთისასა. ყოველი შეერთებული სხუა არს თჳთერთისა. არამედ არს თუ შეერთებული, ეზიარების იგი რაჲთავე ერთსა, ვინაცა ითქუმის იგი შეერთებულად. ხოლო მზიარებელი ერთისაჲ ერთ იყოს და არა ერთი. ხოლო თჳთერთი არა არს ერთ და არა ერთი. ხოლო თუ ესეცა ერთ იყოს და არა ერთი, და კუალად მის შორისსაცა ერთსა მრჩობლ ორივე ჰქონდის, და ესე ვიდრე უსაზღვროობამდე, არ ვინაჲ იყოს თჳთერთი, რომლისად დადგმად შესაძლებელ იყოს, არამედ ყოველივე ერთ და არა ერთ იყოს. არამედ არს ვიდრემე შეერთებული სხუა ერთისგან. ხოლო თუ ერთ და იგივე ერთი და შეერთებული შეემთხჳოს, უსაზღვროჲ სიმრავლე თითოეულსა მხოლოსა შეერთებულისასა რომელთაგან შეერთებული. ყოველი სიმრავლე მეორე და შემდგომი არს ერთისა. ხოლო თუ არს სიმრავლე პირველ ერთისა [. .] არა ეზიაროს ერთსა, ვინაჲთგან პირველ წარმოჩინებადმდე ერთისა იყოს სიმრავლე. ხოლო არა არსსა არ ეზიაროს; ამისთჳს რომელ ყოველი მზიარებელი ერთისაჲ ერთბამად ერთ არს და არა ერთი, ვინაჲ პირველ თუ ერთისა არს სიმრავლე, არცა წარმოდგომილ არს ერთი. არამედ შეუძლებელ არს ყოფად რაჲსავე სიმრავლისა არ თუ ეზიაროს ერთსა. არცა ვიდრემე პირველ ერთისა სიმრავლე. ხოლო თუ ერთბამ და სწორ ერთი ერთისა, ბუნებით ერთი და სიმრავლე (მაშა ჟამითა არ დაიცილოს), და იყოს ერთი მრავალ და მრავალი ერთ, ვითარცა სწორგანყოფილნი ერთბამად ბუნებით, ვინაჲთგან ერთი მეორესა არცა უპირველეს, არცა უშემდგომეს იყოს. მაგრა სიმრავლე თჳს შორის არ იყოს ერთ, და არცა თითოეული იყოს ერთ შორის სიმრავლესა, და ესე ვიდრე უსაზღვროობადმდე; რომელი შეუძლებელ. ეზიაროს ვიდრემე სიმრავლე ერთსა თჳსითა ბუნებითა. და არა რაჲ არს ნაწილთა მისთაჲ, რომელიმცა არ ერთი იყო; ხოლო თუ არ ერთი იყოს ნაწილი მრავლისაჲ, იყოს უსაზღვროთაგან უსაზღვროჲ, ვითარ აღმოიჩინა; რომელი შეუძლებელ. ყოვლითურთ ვიდრემე ეზიარების სიმრავლე ერთსა. ხოლო თუ ერთი თჳთერთ არს, არ ვიდრემე ეზიარა სიმრავლესა, იყოს უკუე სიმრავლე ყოვლითურთ უკუანაჲთ და შემდგომად ერთისა, მზიარებელ ვინაჲსავე ერთისა, არ ზიარებულ უკუე ერთისგან. ხოლო თუ ერთიცა ეზიარების სიმრავლესა, მყოფობით იყოს უკუე წარმოდგომილ, ვითარ ერთი; არამედ ზიარებითა არა ერთ, იყოს ვიდრემე ვითარცა გამრავლებული ერთი, ვითარ იგი სიმრავლე შეერთებულ ერთისა მიერ ეგრეთვე და ერთი გამრავლებულ სიმრავლისა მიერ. ვინაჲ ეზიარა უკუე ერთი მრავალსა და მრავალი ერთსა. ხოლო მზიარებელი რაჲთავე ერთისად, თუ სხჳსა მიერ თან შეკრბებოდის და იზიარებოდის, იყოს სხუაჲ იგი პირველ მათსა; ხოლო თუ თჳთ შეიკრებოდინ და ეზიარებოდინ თჳსგნით და არა სხჳსა მიერ, არა იქმნენ ვიდრემე ურთიერთას წინაგამწყობ. რამეთუ წინაგამწყოჲ არა მიივლთის ერთმანერთისად. ვინაჲ თუ ერთი და სიმრავლე განწვალებულ არიან ურთიერთობისაგან, იყოს ვიდრემე სიმრავლე ვითარ იგი არს სიმრავლე არა ერთ, და ერთი ვითარ ერთი არა მრავალ, და არ ვინაჲ წარმოდგეს ერთი შორის მეორესა. მაგრა იყოს თუ რაჲვე სხუაჲ წინაჲთ ორთავე ურთიერთას შემყრელი მათი, ანუ ერთი იყოს ანუ არა ერთი. და თუ არა ერთი იყოს, ანუ მრავალ იყოს ანუ არა რაჲ. ხოლო მრავალი არ ეგების, ამისთჳს რაჲთა არ იყოს პირველ ერთისა სიმრავლე, და არცა არა რაჲ ეგების. რამეთუ ვითარ შეკრიბნეს არა რამან? რომლისათჳსცა იყოს მხოლოდ ერთი; არამედ არა ჯერ არს მისიცა ერთისა მრავლობაჲ, რაჲთა არა იყოს ვიდრე უსაზღვროობადმდე. არს ვიდრემე თჳთერთი პირველ ყოვლისა; და ყოველი სიმრავლე თჳთერთისგან.

იოანე პეტრიწი

წიგნიდან: კავშირნი

« წინა ნაწილი

|

გაგრძელება »

ტეგები: Qwelly, თეოლოგია, კავშირნი, პეტრიწი, პროკლე, ფილოსოფია

ნახვა: 741

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

There are several exclusive components of the Radahn fight

გამოაქვეყნა Shelie Paley_მ.
თარიღი: ივნისი 19, 2024.
საათი: 9:30am 0 კომენტარი

Elden Ring Boss Radahn Back to Kicking the Players' Ases After Inadvertently Being Nerfed

One of the maximum challenging Elden Ring Runes bosses is now getting tougher yet again. FromSoftware launched a small patch a good way to boost Starscourge Radahn following the game's large 1.03 patch accidentally weakened a number of the demigod's competencies. A few Elden Ring gamers are already rejoicing, due to the fact if there is one issue they love it is being pounded…

გაგრძელება

The introduction of the dodge

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 19, 2024.
საათი: 4:30am 0 კომენტარი

The revelation sparked by the dodge roll mechanic transformed my perception of Path of Exile 2. It wasn't just another ARPG; it was a game that rewarded skillful play and tactical thinking. No longer was I merely bashing through enemies with brute force; I was dodging, weaving, and timing my movements with precision.

But the impact of the dodge roll extended beyond combat mechanics. It reshaped the entire gameplay experience, instilling a sense of agency and empowerment. Suddenly,…

გაგრძელება

Kowazan is known to harness the power

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 18, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Kowazan is a mysterious and powerful entity that has recently emerged in the Throne & Liberty universe. Its arrival has sent shockwaves through the player community, enticing adventurers to come together and face this colossal foe. To successfully battle Kowazan, it's crucial to understand its mechanics, strengths, and weaknesses.

Unpredictable Attacks:

Kowazan boasts a wide array of unpredictable attacks, ranging from devastating area-of-effect spells to powerful melee…

გაგრძელება

Skull and Bones 2

გამოაქვეყნა Karmasaylor_მ.
თარიღი: ივნისი 17, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

The highly anticipated second season of Ubisoft's pirate-themed action-adventure game Skull and Bones Items has finally arrived, unleashing a veritable deluge of new content for players to explore. Titled "Chorus of Havoc," this latest seasonal update promises to stir up the high seas with a host of fresh missions, formidable adversaries, and enticing rewards.

At the heart of this new content lies the introduction of the cunning Hubac twins, a pair of sea lords whose cunning and…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters