მათე და ლუკა მახარებლები მოგვითხრობენ ბეთლემში ქრისტეს შობის შესახებ, ხოლო, როგორც წმინდა ირინეოს ლიონელი წერს, „იოანეს სახარება მამისაგან ქრისტეს ხელმწიფურ და დიდებულ შობას მიუთხრობს“. ეს დიდებული შობა უდიდესი თავმდაბლობით აღსრულდა - ცხოველთა სადგომში, პირველად „ბაგასა უსიტყვურთასა“ დამკვიდრდა კაცობრიობის მხსნელი. აბა, როგორ იფიქრებდა ბოროტი, უფლის დიდებულების ასეთ წარმოჩენას?!

      შობა ქრისტესი არის უდიდესი სასწაული და ეს სასწაული არის შედეგი ღვთისა მიერ კაცისადმი უზომო სიყვარულისა, ვითარცა იტყვის მოციქული სიყვარულისა, იოანე ღვთისმეტყველი - „რამეთუ ესრეთ შეიყვარა ღმერთმან სოფელი ესე, ვითარმედ ძეცა თვისი მხოლოდ შობილი მოსცა მას რაითა ყოველსა რომელსა ჰრწმენეს იგი, არა წარწყმდეს, არამედ აქვნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი“ - საშობაო ეპისტოლეში წერდა პატრიარქი ეფრემ მეორე. მაცხოვრის შობის უდიდესი დღესასწაულის შესახებ, ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამ დღის თვენის საკითხავში.

შობის ფრესკა, შობის ქართული ფრესკა, იესო ქრისტეს შობა, shoba, freska, qartuli freska, xati, ხატი, ხატები
წყარო

დღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:

შობის ტროპარი:

შობამან შენმან ქრისტე ღმერთო, |
აღმოუბრწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა, ||
რამეთუ, რომელნი ვარსკვლავსა მსახურებენ |||
ვარსკვლავისაგან ისწავეს თაყვანის-ცემა შენი, მზეო სიმართლისაო, |
რომელი აღმობრწყინდი მაღლით აღმოსავალთად, ||
უფალო დიდება შენდა.

პურისკურთხევაზე და ღმერთი უფალის შემდეგ:

ამოსაბეჭდი ნოტები (გელათის კილო, ხმა დ):

შობის ტროპარი

მოისმინეთ ტროპარი:


ასრულებს, ანსამბლი „დიდგორი“

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

გადიდებთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე, |
რომელი ჩვენისა ცხოვრებისათვის, ||
უქორწინებელისა და ყოვლად-წმინდისა ქალწულისა მირიამისაგან ხორცითა იშევ. |||

საცისკრო წარდგომა:

საშოთ მთიებისა წინა გშევ შენ, ჰფუცა უფალმან და არა შეინანოს!

ძლისპირი თ:

ადიდე, სულო ჩემო, |
უპატიოსნესი და უდიდებულესი მაღლისა მხედრობათა ||
ქალწული ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობელი. |||

საიდუმლო უცხო და დიდებული ვიხილეთ, |
ქვაბი ცათა ემსგავსა ||
ქალწული ქერუბიმთა, |||
ხოლო ბაგა სახე იქმნა სამყაროსა, |
რამეთუ დაიტია დღეს ქრისტე ღმერთი, ||
დაუტევნელი, რომელსა ვადიდებთ. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

„უპატიოსნესას ნაცვლად“, ჩასართავი თ, ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

აღგიარო შენ უფალო ყოვლითა გულითა ჩემითა | და მიუთხრა მე ყოველი საკვირველება შენი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ზრახვასა შინა წრფელსა და შესაკრებელსა | დიდ არიან საქმენი უფლისანი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

გამოსაძიებელ არიან | ყოველსა შინა ნებანი მისნი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

აღსარებულ და დიდად შვენიერ არიან საქმენი მისნი | და სიმართლე მისი ჰგიეს უკუნითი უკუნისადე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება, აწდა.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა | მცნებათა შინა მისთა ინებოს ფრიად;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

ძლიერ იყოს ქვეყანასა ზედა ნათესავი მისი | და თესლი წრფელთა იკურთხოს;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება და სიმდიდრე სახლსა მისსა | და სიმართლე მისი ჰგიეს უკუნითი უკუნისადე;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

გამოუბრწინდა ბნელსა შინა ნათელი წრფელთა | მოწყალე და შემწყნარებელ და მართალ;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება, აწდა

მხოლოდშობილი ძე და სიტყვა...

მესამე ანტიფონი

ჰრქვა უფალმა უფალსა ჩემსა | დაჰსჯედ მარჯვენით ჩემსა;

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

ვიდრემდის დავსხნე მტერნი შენნი, | ქვეშე ფერხთა შენთა;

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

კვერთხი ძლიერებისა გამოგივლინოს შენ უფალმან სიონით | და უფლებდი შორის მტერთა შენთა;

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

შენ თანა არს მთავრობა, დღესა ძლიერებისა შენისასა | ბრწყინვალებასა წმინდათა შენთასა.

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

დიდება, აწდა

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

მცირე შესვლად:

საშოთ მთიებისა წინა გშევ შენ |
ჰფუცა უფალმან და არა შეინანოს, ||
შენ ხარ მღვდელ უკუნისამდე წესსა მას ზედა მელქისედეკისსა. |||

► შობის ტროპარი

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

ქალწული დღეს არსებად უზესთაესსა შობს ჩვენთვის, |
და ქვეყანა ქვაბსა შეუხებელსა შესწირვენ, ||
ანგელოზნი მწყემსთა-თანა დიდების მეტყველებენ. |||
ხოლო მოგვნი ვარკვლავისა-თანა მოგზაურობენ, |
რამეთუ ჩვენთვის იშვა ყრმა ახალი ||
პირველ საუკუნეთა ღმერთი. |||

წარდგომა სამოციქულოსი:

ყოველი ქვეყანა თაყვანის-გცემდნენ შენ და გიგალობდნენ | და უგალობდნენ სახელსა შენსა მაღალო.

ღირს-არსის ნაცვლად:

ადიდე, სულო ჩემო, |
უპატიოსნესი და უდიდებულესი მაღლისა მხედრობათა ||
ქალწული ყოვლადწმიდა ღმრთსმშობელი. |||

ჯერ არს დუმილი, ვინაითგან ვერ შევძლებთ |
ღირსებით ქებად შენდა დღეს, ღმრთისმშობელო, ||
ხოლო არავე დავსდუმნეთ შიშისაგან, |||
არამედ მსგავსად შეძლებისა ჩვენისა |
შევსწიროთ შესხმა, ||
რომლითა გადიდოთ შენ. |||

განიცადე:

ხსნა მოუვლინა ერსა თვისსა უფალმან; ალილუია, ალილუია, ალილუია!

დამატებითი მასალები:

იხ: ქართული გალობა ანთოლოგია (ტომი V, გვ. 265-282)

  • მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა (ა აღსავლის ჩასართავი)
  • გვაცხოვნენ ჩვენ, ძეო ღმრთისაო (ბ აღსავლის ჩასართავი)
  • საშოთ მთიებისა (შესვლადი)
  • შობამან შენმან, ქრისტე ღმერთო (ტროპარი. ხმა დ)
  • ქალწული დღეს არსებად (კონდაკი. ხმა გ)
  • ადიდე, სულო ჩემო (თ ძლისპირის ჩასართავი)
  • საიდუმლო უცხო და დიდებული (ძლიპირი. გალობა თ. ხმა ა)
  • ყოველი ქვეყანა თაყვანის-გცემდენ შენ (სამოციქულოს წარდგომა)

იხილეთ:

საკითხავნი წმიდისა ქრისტეს შობისანი

იესო ქრისტეს შობა (ხატები, ფრესკები, ტაძრები)

შენიშვნა: შობის საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, აუდიო, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 3043

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Yeah, but they might have just as easily said"due to increasing pressures"

გამოაქვეყნა Weiweismart_მ.
თარიღი: ნოემბერი 27, 2020.
საათი: 7:30am 0 კომენტარი

If anything this shows you why they published a broken product. The men and women who purchase do not read/care exactly what the internet thinks. Disappointed in the sports community but frankly. . .where else could they go when this is their only alternative? The majority of the sports enthusiast do not read reviews before they purchase. A good deal of …

გაგრძელება

დაწესებული შეზღუდვები და ბიუჯეტიდან დაფინანსება

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 26, 2020.
საათი: 11:12pm 0 კომენტარი

      შეზღუდვები დაწესდა და აღსრულება 28 ნოემბრიდან დაიწყება. შეზღუდვები კი განსაკუთრებული სიმკაცრით არ გამოირჩევა, თუმცა ქალაქები მაინც დააშორა ერთმანეთს. დღის მთავარი თემა პრემიერის გამოსვლა და დაწესებული შეზღუდვები იყო. ოპოზიციამ, ცხადია, არც დაწესებული შეზღუდვები მოიწონა და არც პარლამენტში შესვლაზეა თანახმა - ერთადერთი რასაც თანხმდება საბიუჯეტო დაფინანსებაა. კოვიდს რაც შეეხება - მთლიანი რიცხვები - 118690 დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებული…

გაგრძელება

ახალი შეზღუდვების მოლოდინი და საიქიოს წასული მარადონა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 25, 2020.
საათი: 10:00pm 2 კომენტარი

      ყოველდღიურად ანონსდება მომავალი შეზღუდვები, ლოკდაუნები, პრობლემები, ჩაკეტვები და ეკონომიკურ კოლაფსსა და სიცოცხლის გადარჩენის შუა ხაზი. თავის მხრივ, პანდემიაშეშინებულზე ოპოზიციაც დაცხრა და ჯერ შიდა გარკვევაშია და შემდეგ მთავრობასთანაც დაალაგებს. საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება. ვირუსის რიცხვები - 114889 დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებული - 95581, გარდაცვლილი - 1085, კარანტინში - 2071. რაც შეეხება ეკონომიკის მეტრს - დოლარი - 3.3193 ლარი…

გაგრძელება

მოჯანსაღებული კორონა და თითქმის დამეგობრებული ოპოზიცია

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 24, 2020.
საათი: 10:30pm 0 კომენტარი

      გასული კვირა 90 ათასის ფარგლებში დავასრულეთ - დღევანდელი მონაცემი კი 100 000-ს გასცდა - ცხადია, როგორც მიხვდით ეს კორონას ამბავია. დღის მთავარი თემა კლავ პანდემიამ ჩაიგდო ხელთ. ორდღიანი გამომზეურება წვიმით შეიცვლებაო ამბობენ და ხვალ და ზეგ, ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. კორონა ვირუსის ქართულ-მოქალაქეობრივი სტატისტიკა - 111818 დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებული - 92215, გარდაცვლილი - 1051, კარანტინში - 2102. დოლარი 3.3193 ლარი…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters