მთელს ხმელეთზედ ვერ ვპოვებთ ხალხსა, რომელსაც არა ჰქონდეს საკუთარი ჩვეულებანი, რომელნიც ერთის საუკუნედამ გადადის მეორე საუკუნეში და რომელშიაც ცხადად და მარტივად იხატება მათი გონებითი განვითარება, რწმუნება, ზნეობა და სხვა თვისება. ამისათვის ცოდნა და განრკვევა ხალხის ჩვეულებათა მიღებულია საჭიროდ საერთო ისტორიისათვის და მომატებულად განათლების ისტორიისა.

      რასაკვირველია, იმ ხალხში, რომელიც მოკლებულია სწავლა-განათლებასა, დაცემულია ზნეობით, ვპოებთ მრავალ ისეთ ჩვეულებათა, რომელნიც მოსაწონნი არ არიან და არა აქვსთ ალაგი განათლებულ ხალხში. ხოლო ჩვეულებანი იმ ხალხთა, რომელთა ჰქონიათ და აქვსთ სწავლა-განათლება, მათი მნიშვნელობა სრულებით სხვაა; იგინი წარმოგვიდგენენ კარგ და საქებურთა ხალხის ზნეობით სწავლასა, კანონსა და თვისებასა.

      ამ გვარნი ჩვეულებანი უნდა იყვნენ დაცულნი, ვითა წმიდა, ძვირფასი ნაშთი მამა-პაპათაგან დადგენილნი და გადაცემულ ერთის საუკუნედამ - მეორეში ხელ-უხლებლივ და გამოუცვლელად.

      ქართველებში, როგორც უუძველესს ისტორიულ ხალხში, მრავალნი ჩვეულებანი იყვნენ ჩვენდა წინაპართაგან დადგენილნი, გადმოცემულნი და მათ შორის ისეთნი, რომ აწ და მომავალთათვის უნდა იყვნენ ვითა ძვირფასი ნაშთი, რადგან მათში იხატება ხალხის კარგი და კეთილი თვისება, სწავლა და რწმუნება. ჩვენნი წინაპარნი გრძნობდნენ ჩვეულების მნიშვნელობას, მის ძალასა და საჭიროებასა; ამისთვის მათგანვე ნათქვამია: ჩვეულება სჯულზედ უმტკიცესიაო.

      მაგრამ რას ვხედავთ და რა გვესმის ჩვენში ეხლა?

      ნაცვლად მისსა, რომ მტკიცედ ვიდგეთ ჩვენს კეთილ და კარგს ძველს ჩვეულებეებზედ, ვსცდილობთ, რომ იგინი იქმნენ მოსპობინლნი, დავიწყებულნი და ამით გვინდა დავამტკიცოთ, რომ ვართ ვითომც განათლებულნი და ვადგივართ ახალ ცხოვრების გზაზედ! - მაგრამ არა, - ეს წარმოსდგება და მომდინარეობს ცრუ განათლებიდამ, უმეცრეობიდამ და ბიჭების ანაბანებიდამ, რომელნიც ჩვენში აცხოველებენ უგუნურ მიბაძვას სხვათა ჩვეულებათა და რომელნიც ჩვენთა ჩვეულებათა იგდებენ სასაცილოდ.

      დასამტკიცებლად ამისა მოვიგონოთ და ვუჩვენოთ იმ ჩვეულებაზედ, რომელიც იყო და იცოდნენ ჩვენში ახალწლის ღამეს.

      ეხლა იმ ღამეს ვინღა დაასვენებს ხონჩაზედ ანუ სინზედ, თუნდაც იყოს სირმა ოქროსი, მღვთის-მშობლის ხატსა, დააწყობს პურს, ღვინოს, გოზინაყს, ალვას, ხილს და სხვა? მინღა გააჩაღებს ხონჩას ანუ სინს წმიდა სანთლებით, შუაღამისას შეიტანს სახლობაში და იტყვის: „შამოვდგი ფეხი, გწყალობდესთ ღმერთი, ფეხი ჩემი - კვალი ანგელოზისა“? მინღა იკისრებს ეხლა მეკვლეობასა, რომ გაგვაღვიძოს, წამოგვაყენოს, დაგვკოცნოს, დაგვირიგოს ტკბილი ხილი, დაგვლოცოს და მოგვილოცოს ახალი წელიწადი ამ სიტყვებით: „ - ესრე ტკბილად დამიბერდითო“?

      მიბრძანეთ, ამ ჩვეულებაში რა არის ცუდი და სასაცილო? პირველი სიტყვები, რომელთაც გააგონებდნენ და ჩასძახოდნენ სახლობასა ახალ წლის დამდეგს ჩვენნი მამა-პაპანი, იყო: „წყალობა მღვთისა, კვალი ანგელოზისა და ტკბილი დაბერება“. მიბრძანეთ, ამაზედ უკეთესი ლოცვა და სურვილი ნუ თუ საჭიროღაა კაცის ცხოვრებაში? მაგრამ ცრუ-განათლებულებს, ბიჭების ანაბანაში განვითარებულებს ეს ჩვეულება არ მოსწონთ და ჰყვირიან: - ეგ ჩვეულება ძველი ხალხისათვის იყო და მათ დროებისათვისაო; განათლებულ ხალხში იცის და შემოღებულია „იოლკაო“; მათ უთუოდ უნდა მივბაძოთო! ძრიელ კარგი და კეთილი, ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგი მიბაძვისა, რადგანაც ესეც საჭიროა განათლებისათვის ხალხისა და ჩინეთის გალავანი სავნებელია; მაგრამ „იოლკა“ ისეთი რა არის, რომ ჩვენი ჩვეულება უთუოდ უნდა შეიქმნეს მსხვერპლად და სამუდამოდ მოსპობილი?!

      ჩვენ ჩვეულებაში, რაც ზემოდ მოვიხენიეთ, აწყვია ხონჩაზედ ანუ სინზედ და „იოლკა“ კი გახლავთ ისა, რომ შუა ოთახში დგას უშველებელი ხე და მის ტოტებზედ არის ჩამოკიდებული ფერად-ფერადი კანფექტები, ვარაყიანი კოლოფები, ვაშლები და ანთია ზედ წმიდა სანთლები; ამ სანთლებს ანთებენ, შემოიყვანენ ყმაწვილებს, რომელნიც სიხარულით შესცქერიან, ცელქობენ, დარბიან გარეშემო, თითქოს ჩვენებურ ფერხულს თამაშობენო, და ბოლოს დაურიგებენ მათ კანფექტებს და კოლოფებს, რომლითაც ზოგნი ძრიელ კმაყოფილნი არიან და ზოგნი კი შურის თვალით უყურებენ სხვათა, რადგანაც მათ საჩუქარი უკეთესი მისცეს. ამით არა თავდება „იოლკა“, რომელსაც, მართალია ყმაწვილების სახელი ჰქვიან, მაგრამ სახრავი დიდებისაა; იმ ხის შტოებზედ, გარდა კანფექტებისა, ხშირად ჩამოჰკიდებენ პაწაწა ქაღალდებსა, რომლებზედაც დააწერენ ფრაზებს: სასაცილოს, საოხუნჯოს, სამიჯნუროს და სხვ.... როდესაც ყმაწვილებს ურიგებენ ხილს, დიდრონები ამ ბარათებს ასწვდებიან და კითხულობენ, რომ შაიტყონ თავიანთი ბედი და იღბალი. კითხულობენ ხმა-მაღლა და უსუსურ ყმაწვილებსაც, რასაკვირველია, ესმისთ და ესენიც მათთან იცინიან. ხშირად მოხდება, რომ რომელიმე ყმაწვილის დედას გამოუვა ეს ფრაზა: „შენს საყვარელს არ უყვარხარ, ძალიან მოტყუებული ხარ მის მიჯნურობით“... შვილს ეს ესმის, ჰკითხულობს და ხედავს დედის სახეზედ უსიამოვნებას, გაჯავრებას და ჰკითხავს დედას: - მართლა, შენს საყვარელ არ უყვარხარ? და სხვ.

      ეს გახლავსთ იოლკის ზნეობით სწავლა ყმაწვილთათვის, რომელსაც, რასაკვირველია, ჩვენს ჩვეულებაში ვერ ისწავლის და არც გაიგებს.

      ზემოთაც ვსთქვით და ეხლაც ვიმეორებთ, ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგნი მიბაძვისა, მხოლოდ ეს გვაკვირვებს - რატომ სხვა ხალხს კეთილ საქმეებში, სწავლ-განათლებაში, ქველმოქმედებაში არა ვბაძავთ და ამისთანა უბრალო ჩვეულებაში კი თავებს ვიმტვრევთ და ვაძლევთ მსხვერპლად ჩვენ ჩვეულებეებს? რისათვის ვხდებით სასაცილოდ და სამასხარაოდ, მგზავსად იმ ბუზების, რომელნიც მოსდევდნენ გუთნეულ საქონელს და ყვიროდნენ: - ჩვენცა ვხანითო, ჩვენცა ვხანითო!?

      ამისთანა მიბაძვა ჩვენში ხშირია, რომლითაც ვამახინჯებთ თავსა და ვხდებით სასაცილოდ, თუმცა ჭრელაძეებსა ჰგონიათ, რომ ეს არის ნიშანი ხალხის ამაღლებისა და განათლებისა. არა, ეს გახლავთ მაიმუნობა!

      კარგი ჩვეულება ჩვენის ქვეყნისა არ უნდა დავივიწყოთ, უკეთუ გვიყვარან და პატივსა ვსცემთ ჩვენთა წინაპართა, რომელთა შორის ბრწყინავენ, ვითა ვარსკვლავი ჩახრუხაძე, შოთა რუსთაველი, ანტონი პირველი და სხვანი წარჩინებულნი პირნი და რომელნიც აღიზარდნენ იმ ჩვეულებაში.

      ჩვეულებეებით ეძლევა ხალხს საკუთარი სახე და განირჩევა სხვა ხალხთაგან, და უგუნურ მიბაძვას, კი ვნების მეტი არა მოაქვს-რა...

ღომო სუმ.

წყარო: გაზეთი „დროება“, N23, 31 იანვარი, კვირა, 1882 წელი

================

      ბევრი აღარაფერი მაქვს სათქმელი, სტატიის ავტორმა ყველაფერი თქვა. ერთ კია - ჩვენი ერი არ იცვლება და ვგონებ, არც შეიცვლება.

ნახვა: 221

ტეგები: Qwelly, ბლოგი, დროება, მიმბაძველობა, საახალწლო, ტრადიცია, ჩვეულება

Kakha: დეკემბერი 31, 2018||9:37am

არა, ჩახრუხაძეზე მეც ვუერთდები, ნამდვილად სწორი შენიშვნა იყო )

ლაშა: დეკემბერი 31, 2018||10:47am

არადა, დღეს, იშვიათადღა ახსენებს ვინმე ჩახრუხაძეს. 

კომენტარი

თქვენ უნდა გახდეთ Qwelly_ს წევრი რომ შეძლოთ კომენტარის გაკეთება!

Qwelly_ზე რეგისტრაცია

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

რეალობის აღქმა

გამოაქვეყნა Kakha_მ.
თარიღი: ნოემბერი 28, 2021.
საათი: 7:00pm 0 კომენტარი

   რეალობა პირობით მოვლენაა, თან ცვლადი და არც ისე შორს არ იძლევა გახედვის საშუალებას, რაც დღეს მონაპოვარი და განმტკიცებული და სწორი გვგონია ის ხვალ არა, ზეგ უკვე დიდი შეცდომააა, ადამიანის ფსიქიკა ძალიან სენსიტიური მოვლენაა, რაც იმას ნიშნავს მეგობრებო რომ დღეს უცებ რომ ვინმემ გვითხრას 18 წლის უკან მომხდარი ფაქტი რაც ყველას ჰგონია რომ…

გაგრძელება

DR8926-300 Nike Air Max 90 "Green Snakeskin" will be released in 2022

გამოაქვეყნა W Y_მ.
თარიღი: ნოემბერი 27, 2021.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

As the Nike Air Max 90 inches approaches its 32nd anniversary, it has some non-original but eye-catching styles. Recently, Tinker Hatfield's iconic design incorporates green snakeskin panels and pink-style children's exclusive suits. Although the new surface layer retains the model's standard mesh sole, synthetic leather and TPU components, most of its upper also has a scaly covering layer. This detail can pay tribute to the upcoming animal-inspired Nike Sportswear series, as other Air Max…

გაგრძელება

როგორ იღებენ ფინალური ფანტაზია XIV მოთამაშეები Taffeta Cloth?

გამოაქვეყნა Selena_მ.
თარიღი: ნოემბერი 24, 2021.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Players who have entered the charm of Final Fantasy XIV must have heard of Taffeta Cloth suits, which are known for their attractive appearance. To make this suit, players need Taffeta Cloth, which is specifically for Taffeta Shawl and Loincloth. Any craftsman in Final Fantasy XIV will know that rare crafting materials usually require a lot of polishing. Taffeta Cloth is no exception. Player retainers are the only way to Buy FFXIV Gil.

To obtain Taffeta Cloth, Final Fantasy XIV…

გაგრძელება

აზარტული თამაშების აკრძალვები, სოც. გარემო და დასჯილი პრეზიდენტი

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 22, 2021.
საათი: 11:23pm 1 კომენტარი

      როგორც ჩანს თბილი გიორგობა გვექნება და ზამთარსაც, მეტწილად თბილად შევხვდებით. ვნახოთ, როგორ გამართლდება სინოპტიკოსების პროგნოზი. ქვეყანაშიც დათბა და აქციებიც კვლავ ანონსდება. მსჯავრდებული პრეზიდენტი უკეთ არისო და მის სტუდია კვლავ აქტიურია, პრემიერი და მისი ინიციატივები იყო დღეს მეინსტრიმული, განსაკუთრებით აზარტული თამაშები და სოც. დახმარებები. დოლარის ღირებულება - 3.1134 ლარია.…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters