(გაკვეთილი 1)

სექტანტებთან (და მწვალებლებთან) პოლემიკისას

სახელმძღვანელო ბიბლიური პრინციპები

 • "შეიყუარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა და ყოვლითა ძალითა შენითა. ესე არს პირველი მცნებაჲ. და მეორე, მსგავსი ამისი: შეიყუარო მოყუასი შენი, ვითარცა თავი თჳსი" (მრ. 12:30,31)

ღვთისადმი სიყვარულის მცნება მოგვიწოდებს და გვავალდებულებს საღმრთო მოძღვრების მუდმივი შესწავლის, მისდამი ერთგულების, დაცვის და მართებულად მისი გადმოცემისაკენ; ხოლო მოყვასისადმი სიყვარულის მცნება გვავალდებულებს არ მოვიძულოთ არ გადავემტეროთ ადამიანს, პატივი ვცეთ მის ადაამიანურ ღირსებას, მიუხედავად მისი სარწმუნოებრივი გაუკუღმართებულობისა.

 

 • "სიტყუა იგი ქრისტესი დამკვიდრებულ-იყავნ თქუენ თანა, მდიდრად ყოვლითა სიბრძნითა" (კოლ. 3:16)

უნდა კარგად ვიცოდეთ წმიდა წერილის ტექსტი და მისი საეკლესიო განმარტებება.  

  

 • "შეგაგონებთ იღვწიდეთ რწმენისათვის, რომელიც ერთხელ წმიდანებს გადაეცა" (იუდა 1:3)

სამოციქულო რწმენა უცვალებელია, და მართლმადიდებლები უნდა ვიცავდეთ მას შერყვნისა და გაუკუღმართებისაგან.

 

 • "გამზადებულ-იყუენით მარადის სიტყუვის მიგებად ყოვლისა, რომელი ეძიებდეს თქუენგან სიტყუასა, თქუენ შორის სასოებისა მისთვის, სიმშვიდითა და შიშით [ღვთისადმი]" (Iპეტ. 3:15)

ქრისტიანმა ისე კარგად უნდა იცოდეს სარწმუნოება, რომ ყოველთვის მზად იყოს სიმშვიდითა და ღვთისადმი კრძალულებით პასუხი გასცეს ნებისმიერს ვინც შეეკითხება მას მისი სარწმუნოების შესახებ.

 • "ნუ ჰზრუნავთ, ვითარ ანუ რასა იტყოდით, რამეთუ მოგეცეს თქუენ მას ჯამსა შინა, რასა-იგი იტყოდით" (მათ. 10:19,20||ლუკ. 21:14,15) 

 • "ხოლო ცხად არიან საქმენი ჴორცთანი, რომელ არიან: სიძვანი, მრუშებანი, არა-წმიდებანი, ბილწებანი, კერპთ-მსახურებანი, მწამლველობანი, მტერობანი, ჴდომანი, შურობანი, გულის წყრომანი, წვალებანი, შფოთებანი, შურნი, კაცის-კლავნი, ლირწებანი, მთრვალობანი, სიღოდანი და მსგავსნი ამათნი. რომელსა წინაწარ გეტყჳ თქუენ, ვითარცა პირველ გარქუ, ვითარმედ ესევითარისა მოქმედთა სასუფეველი ღმრთისაჲ ვერ დაიმკჳდრონ". (გალ. 5:19-21) 

მოციქული პავლე გვაუწყებს მწვალებლებსა და სექტანტებზე საღმრთო განაჩენის შესახებ: შეუნანებელი მწვალებლები ვერ ცხონდებიან.

 • "იყვნეს ცრუ-წინაწარმეტყუელნი ერსა შორის, ვითარცა-იგი თქუენ შორისცა ყოფად არიან ცრუ-მოძღუარნი, რომელთა შემოიღონ წვალებაჲ წარწყმედისაჲ და განმათავისუფლებელსა მათსა უფალსა უარ-ჰყოფდენ და მოიზიდვიდენ თავისა მათისათჳს მსთუად წარწყმედასა. და მრავალნი შეუდგენ მათსა მას არაწმიდებასა, რომელთაგან გზაჲ იგი ჭეშმარიტებისაჲ იგმებოდის. და ანგაჰრებითა და ტყუილისა სიტყჳთა თქუენ გვაჭრობდენ, რომელთა საშჯელი პირველითგან არა დასცხრების და წარსაწყმედელსა მათსა არა ჰრულის". (Iპერ. 2:1-3)

მოციქული პეტრე გვაუწყებს მწვალებლებსა და სექტანტებზე საღმრთო განაჩენის შესახებ: მწვალებლობის შეუნანებლობა წარწყმედს ადამიანს.

 • "თუ მოვა სხვა ვინმე და გიქადაგებთ სხვა იესოს, რომელიც ჩვენ არ გვიქადაგნია, ანდა, რომ მიიღოთ სხვა, სული, რომელიც არ მიგიღიათ, ან სხვა სახარება, რომელიც არ მიგიღიათ, მაშინ თქვენ მეტისმეტად [ზღვარგადასულად] შემწყნარებელნი იქნებოდით" (IIკორ. 11:4)

მწვალებლები და სექტანტები სინამდვილეში ქადაგებენ სხვა იესოს (მაგ.: იესოს რომელიც არ არის ხილული ეკლესიის თავი, იესოს რომელსაც აქვს ერთი შერთებული ბუნება და ერთი ნება, იესო რომელიც არ არის ღმერთი განკაცებული, იესო რომლის, პირველ საუკუნეებში დაარსებული, ეკლესია წახდა და გაუქმდა, და ა.შ.) მათი გაუკუღმართებული რწმენა შეგნებულად თუ შეუგნებლად დამცირებაა და შეურაცხყოფაა უფლისა. 

 • "მრავალთა მრქუან მე მას დღესა შინა: უფალო, უფალო, არა სახელითა შენითავწინასწარმეტყუელებდითა და სახელითა შენითა ეშმაკნი განვასხენით და სახელითა შენითა ძალნი მრავალნი ვქმნენით? მას ჟამსა ვჰრქუა მათ, ვითარმედ: არა გიცნი თქუენ, გამნეშორენით ჩემგან ყოველნი მოქმედნი უსჯულოებისანი". (მთ, 7:22,23)

უფალი მოწმობს შეუნანებელი მწვალებელების და სექტანტების ხვედრის შესახებ.

  

 • “რომელი მოვიდეს თქუენდა და ესე მოძღურებაჲ არა მოაქუნდესნუ შეიწყნარებთ მასსახლთა თქუენთა და „გიხაროდენ“ ნუ ეტყჳთ მას. რამეთუ რომელმან ჰრქუას მას „გიხაროდენ“, ეზიარების საქმეთა მისთა ბოროტთა”. (IIიოან. 1:10,11)

მწვალებელი და სექტანტი ადამიანი თუ კი იგი თავს გვახვევს ჩვენ ან სხვებს თავის სარწმუნოებას სახლში არ უნდა შევუშვათ, და გამარჯობა არ უნდა ვუთხრათ.

 • "დაღათუ ჩუენ, გინა თუ ანგელოზი ზეცით გახარებდეს თქუენ გარეშე მისსა, რომელი-იგი გახარეთ თქუენ, შეჩუენებულ იყავნ! ვითარცა წინაწარ ვთქუ და აწ კუალად ვიტყჳ: უკუეთუ ვინმე გახარებდეს თქუენ მისა გარეშე, რომელი-იგი მიიღეთ, შეჩუენებულ იყავნ! აწ კაცთა-მე ვერწმუნო ანუ ღმერთსა? ანუ ვეძიებ რას კაცთა მოთნებასა? რამეთუ უკუეთუმცა კაცთაღა სათნო-ვეყოფვოდე, ქრისტეს მონამცა არა ვიყავ." (გალ. 1:8-10)

ამგელოზმაც რომ გვიქადაგოს იესო ქტისტე არა ისე როგორც ამას სამოციქულო რწმენა გასწავლის შეჩვენებულ იყოს! ანათემა ამას!

 

 • "ხოლო სიცოფისათა მათ უსწავლელთა ძიებათაგან იჯმენ, უწყი, რამეთუ შვიან ლალვანი; ხოლო მონისა უფლისა არა ჯერ-არს ლალვა, არამედ რაითა იყოს მყუდრო და სახიერ ყოველთა მიმართ, მასწავლელ, უმანკო, მშვიდობით მასწავლელ წინააღმდგომთა მათ, მო-ხოლო თუ-სცეს მათ უფალმან სინანული მეცნიერებად ჭეშმარიტებისა." (IIტიმ. 2:23-25)

მონა ღვისა არ უნდა სექტანტებთან პაექრობისას არ უნდა ყვიროს და  ჩხუბოს, არამედ უმანკოდ მშვიდან თავმდაბლად ასწავლოს მათ თუ როგორ და რაში ატყუებენ მათ ცრუ რელიგიური ორგანიზაციები, იქნებ ღმრთმა მისცეთ სინანული და ჭეშმარიტი შემეცნება

 • "მწვალებელსა კაცსა შემდგომად ერთისა და ორისა სწავლისა განეშორე. უწყოდე, რამეთუ გარდაგულარძნილ არს ეგევითარი იგი და ცოდავს და არს იგი თვით დასჯილ" (ტიტ. 3:10,11)

რომელიმე კონკრეტულ მწვლებელთან და სექტანტთან, თუკი იგი გამოხატავს სურვილს, შეიძლება ერთი-ერთზე პაექერობა და ესეც ერთხელ ან ორჯერ. თუ არ შეიგნებს, უნდა შევწყვიტოთ მასთან ერთი-ერთზე რელიგიური საუბრები. მაგრამ თუკი დავინახეთ, რომ ქუჩაში ან სამეზობლოში ადამიანები შემოუკრებია და ცდილობს მათ გადაბირებას, უნდა ჩავერთოთ და ვამხილოთ მისი სექტანტობა მოყვასთა წინაშე, რათა რელიგიურად მოწამლულმა არ დაწამლოს ისინი.

  

 • "ნუ მისცემთ სიწმიდესა ძაღლთა, ნუცა დაუფენთ მარგალიტსა თქუენსა წინაშე ღორთა, ნუუკუე დათრგუნონ იგი ფერხითა მათითა და მოიქცენ და განგხეთქნენ თქვენ." (მათ. 7:6)

 • "რამეთუ არიან მრავალნი დაუმორჩილებელცა და ამაოჲსა მეტყუელ და გონება-მაცთურ, უფროჲს ხოლოღა წინადაცუეთილებისაგანნი იგი, რომელთაჲ ჯერ-არს პირსა დაყოფაჲ, რომელნი ყოველსა სახლებსა გარდააქცევენ, ასწავებენ, რომელი-იგი არა ჯერ-არს, საძაგელისა შეძინებისათჳს." (ტიტ, 1:10-11)

თუკი დავინახეთ, რომ სექტანტს რომელთანაც პირისპირ საუბარს აზრი არააქვს, ქუჩაში ან სამეზობლოში ადამიანები შემოუკრებია და ცდილობს მათ გადაბირებას, უნდა ჩავერიოთ და ვამხილოთ მისი სიცრუე მოყვასთა წინაშე, რათა რელიგიურად მოწამლულმა არ დაწამლოს ისინი.

ტეგები: 1, post, qwelly, sectology, გაკვეთილი, ერესი, ისტორია, მეცნიერება, მსოფლიო_სექტები, მხილება, მეტი...რელიგია, სექტები, სექტოლოგია, სიცრუე, ქრისტიანობა, წარწყმენდა

ნახვა: 338

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Final Fantasy

გამოაქვეყნა Selena_მ.
თარიღი: დეკემბერი 3, 2021.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

As Final Fantasy XIV surges in popularity during the summer months, millions of players who booked the expansion will try to log in to an already crowded server. The game developer warned of the impending overcrowding in a letter to the community. Although the current server has been optimized for a large number of new players and returning players, the lack of available hardware means that new worlds cannot be opened to accommodate a large number of players.

What the company has done…

გაგრძელება

სასამართლო, პარლამენტი და განათლების სისტემური მომავალი

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 1, 2021.
საათი: 11:40pm 1 კომენტარი

      ეს ზამთარიც მოვიდა და არც ისე ცივი პირველი დღე გვქონდა. ნიუსებში მთავარი იყო კოვიდ საქართველო, განათლების მინისტრი პარლამენტში და მისი ვრცელი გამოსვლა თავისი კომენტარებით, ცხადია აქტუალურია მიშა, სასამართლო ბედი და პარლამენტის დაკომპლექტების კანონებიც. დოლარის ღირებულება - 3.1279 ლარია.

საქართველოს და მსოფლიოს ამბები | 1 დეკემბერი, 2021

qwellynews, სიახლეები, ნიუსები, ამბები, დეკემბერი

     …

გაგრძელება

ასოცირებული შეხვედრები და ბარიერები მომავალი არჩევნებისთვის

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 30, 2021.
საათი: 11:00pm 1 კომენტარი

      ხვალ ბევრი ჯარიმა დაიწერება ალბათ, რადგან მწვანე პასპორტები იწყებს ამოქმედებას. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს - შემოდგომაც მიიწურა და ხვალიდან ზამთრის სიცივეებს შევეგებებით. ქვეყნის შიგნით მიშა კვლავ აქტუალურია, ქვეყნის გარეთ კი პრემიერი ღარიბაშვილი და მისი „ასოცირებული“ შეხვედრები. ასევე 2024-ის არჩევნების ბარიერები და სხვა. დოლარის ღირებულება - 3.1179 ლარია.

საქართველოს და მსოფლიოს ამბები…

გაგრძელება

სამი გზა - კლასიკა გამარჯვებისკენ

გამოაქვეყნა Selena_მ.
თარიღი: ნოემბერი 30, 2021.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Final Fantasy XIV players have many things to do in the game, such as completing a wonderful storyline, participating in PvP and so on. At the same time, they also have a decent quality of life, and this requires players to have some FFXIV Gil to embark on a journey in this fantastic land. FFXIV Gil is the currency in Final Fantasy XIV. Just like the British Pound or Japanese Yen, FFXIV Gil is the basis for all legal transactions in Final Fantasy XIV.

FFXIV Gil has too many functions,…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters