საქართველოს ისტორიის ნარკვევები
ტომი VIII

სამამულო ომი, samamulo omi, WWII, მეორე მსოფლიო ომი, meore msoflio omi, სოციალიზმის დასაწყისი, saqartvelos istoriis narkvevebi, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, Qwelly, ელ. წიგნები, ebooks

      საქართველოს ისტორიის ნარკვევების მერვე ტომი, მოიცავს საქართველოს ისტორიას საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის, ომის შემდგომი აღდგენის, სოციალიზმის სრული და საბოლოო გამარჯვებისა და განვითარებული სოციალისტური საზოგადოების წლებში - 1941-1975. საქართველოს ისტორიის უაღრესად მნიშვნელოვან პერიოდებს. ტომში გაშუქებულია საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის, სახალხო მეურნეობის ომის შემდგომი აღდგენა-განვითარებისა და განვითარებული სოციალისტური საზოგადოების მშენებლობის ძირითადი მოვლენები.

საქართველოს ისტორიის ნარკვევების მერვე ტომის შინაარსი:

შესავალი

 • § 1. საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის პერიოდის საქართველოს ისტორიის წყაროები და ისტორიოგრაფია
 • § 2. ომის შემდგომი პერიოდის საქართველოს ისტორიის წყაროები და ისტორიოგრაფია
 • § 3. განვითარებული სოციალიზმის პერიოდის საქართველოს ისტორიის წყაროები და ისტორიოგრაფია
 • § 4. საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომისა და ომის შემდგომი პერიოდისსაქართველოს ისტორიის ბურჟუაზიული ისტორიოგრაფია

თავი I - საქართველოს სსრ დიდი სამამულო ომის პირველ პერიოდში (1941 – 1942 წწ.)

 • § 1. ომის დასაწყისი. ქართველი მეომრების მონაწილეობა პირველ ბრძოლებში
 • § 2. სამხედრო-სამობილიზაციო ღონისძიებანი. მოსახლეობის მომზადება საჰაერო თავდაცვისათვის
 • § 3. საქართველოს მშრომელთა მონაწილეობა თავდაცვით ნაგებობათა მშენებლობაში. ფრონტისათვის საყოველთაო სახალხო დახმარების ორგანიზაცია
 • § 4. საქართველოს მრეწველობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის საომარ ყაიდაზე გარდაქმნა
 • § 5. სოფლის მეურნეობის საომარ ყაიდაზე გარდაქმნა
 • § 6. სოციალისტური შეჯიბრების განვითარება საქართველოში 1941 – 1942 წლებში

თავი II - საქართველოს სახალხო მეურნეობა ფაშისტური გერმანიისა და იმპერიალისტური იაპონიის განადგურების პერიოდში (1943 –1945 წწ.)

 • § 1. მრეწველობა ფრონტისადმი დახმარების შემდგომი გაძლიერებისათვის ბრძოლაში
 • § 2. ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობ
 • § 3. სოფლის მეურნეობა
 • § 4. საქართველოს მშრომელთა პოლიტიკური და შრომითი აქტივობის ზრდა 1943 – 1945 წლებში

თავი III - საქართველოს მშრომელთა საბრძოლო გმირობა დიდი სამამულო ომის წლებში

 • § 1. წითლი არმიის ქართული დივიზიების ფორმირება
 • § 2. ქართული დივიზიების საბრძოლო გზა და ქართველ მეომართა გმირობა 1942 წლის ბრძოლებში
 • § 3. ქართული დივიზიები 1943 –1944 წლების ბრძოლებში
 • § 4. ქართველი მებრძოლებისა და მხედართუფროსების საბრძო დამსახურება ომის უკანასკნელი ეტაპის ოპერაციებში
 • § 5. ქართველები პარტიზანულ ომში დროებით ოკუპირებულ საბჭოთა ტერიტორიაზე
 • § 6. ქართველების მონაწილეობა წინააღმდეგობის მოძრაობაში
 • § 7. საქართველოს დახმარება ფაშისტური ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ რაიონებისადმი

თავი IV - ზრუნვა კულტურისა და მეცნიერების განვითარებაზე და მოსახლეობის მატერიალურ კეთილდღეობაზე დიდი სამამულო ომის წლებში

 • § 1. სასწავლო დაწესებულებანი ომის პერიოდში
 • § 2. საქართველოს სამეცნიერო დაწესებულებები ომის წლებში
 • § 3. ქართული ლიტერატურა
 • § 4. ქართული ხელოვნება ომის პერიოდში
 • § 5. საქართველოს ბეჭდვითი სიტყვა ომის წლებში
 • § 6. რესპუბლიკის მშრომელთა მატერიალური უზრუნველყოფის ღონისძიებანი

თავი V - საქართველოს მრეწველობა და ტრანსპორტი ომის შემდგომ პერიოდში (1946 – 1952 წწ.)

 • § 1. მრეწველობა და ტრანსპორტი მშვიდობიანი პერიოდის დამდეგს
 • § 2. მრეწველობისა და ტრანსპორტის ამოცანები სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მშვიდობიან ყაიდაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის განვითარების მეოთხე და მეხუთე ხუთწლიანი გეგმები
 • § 3. მრეწველობის, ტრანსპორტისა და მშენებლობის სწრაფი აღდგენისა და შემდგომი განვითარების ღონისძიებანი
 • § 4. მრეწველობის, ტრანსპორტისა და მშენებლობის მუშაკთა რაოდენობრივი და თვისებრივი ზრდა. შრომითი აღმავლობა ომის შემდგომ პერიოდში
 • § 5. მრეწველობისა და ტრანსპორტის აღდგენისა და განვითარების შედეგები 1946 – 1952 წლებში

თავი VI - საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება ომის შემდგომ პერიოდში (1945 – 1952 წწ.)

 • § 1. სოფლის მეურნეობა საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის დასასრულს. ომის შედეგები საქართველოს სოფლის მეურნეობაში
 • § 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების მეოთხე და მეხუთე ხუთწლიანი გეგმების დავალებანი
 • § 3. სოფლის მეურნეობის აღდგენისა და განვითარების ეკონომიკური ღონისძიებანი
 • § 4. კოლმეურნეობათა ორგანიზაციულ-სამეურნეო განმტკიცების ღონისძიებანი
 • § 5. პარტიის ღონისძიებანი სოფლად პოლიტიკური მუშაობის გაძლიერებისათვის. ბრძოლა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში მეცნიერების მიღწევებისა და მოწინავე გამოცდილების დასანერგავად
 • § 6. ქართველ კოლმეურნეთა მონაწილეობა სრულიად საკავშირო სოციალისტურ შეჯიბრებაში. კოლმეურნე გლეხობის შემადგენლობაში მომხდარი ცვლილებანი
 • § 7. თბილისისა და ქუთაისის ოლქების შექმნა და ლიკვიდაცია. საქართველოს სსრ ხელმძღვანელი ბირთვის განახლება.

თავი VII - საქართველო საბჭოთა კავშირში სოციალიზმის სრული და საბოლოო გამარჯვებისათვის ბრძოლის პერიოდში (1952 – 1958 წწ.)

 • § 1. მრეწველობისა და ტრანსპორტის განვითარება
 • § 2. ღონისძიებანი სოფლის მეურნეობის განვითარების დაჩქარებისათვის
 • § 3. მშრომელთა პოლიტიკური და შრომითი აქტივობა

თავი VIII - საქართველოს მშრომელთა მატერიალური კეთილდღეობის ზრდა (1946 – 1958 წწ.)

 • § 1. ომის შედეგების გავლენა მშრომელთა მატერიალურ კეთილდღეობაზე
 • § 2. მუშა-მოსამსახურეთა და კოლმეურნეთა რეალური შემოსავლის ზრდა
 • § 3. საბჭოთა ვაჭრობის განვითარება და სახალხო მოხმარების ზრდა
 • § 4. მოსახლეობის საბინაო პირობებისა და კომუნალური მომსახურების გაუმჯობესება
 • § 5. ჯანმრთელობის დაცვის, ფიზიკური კულტურისა და სპორტის განვითარება

თავი IX - საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების განვითარება ომის შემდგომ პერიოდში (1946 – 1958 წწ.)

 • § 1. კულტურისა და მეცნიერების დაწესებულებანი ომის შემდგომი აღდგენითი პერიოდის დამდეგს
 • § 2. საქართველოს პარტიული და საბჭოთა ორგანიზაციების იდეოლოგიური, კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის გაძლიერება ომის შემდგომ პერიოდში
 • § 3. სახალხო განათლება. სპეციალისტთა მომზადება
 • § 4. ქართული მეცნიერება სოციალიზმის სრული და საბოლოო გამარჯვების პერიოდში (1946 – 1958 წწ.)
 • § 5. ომის შემდგომი პერიოდის ქართული ლიტერატურა
 • § 6. ქართული თეატრი ომის შემდგომ პერიოდში
 • § 7. კინოხელოვნება
 • § 8. ქართული სამუსიკო ხელოვნება
 • § 9. ქართული სახვითი ხელოვნება
 • § 10. ქართული ხუროთმოძღვრება
 • § 11. ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადა ქ. მოსკოვში 1958 წელს
 • § 12. თბილისის 1500 წლის იუბილე

თავი X - საქართველოს სახალხო მეურნეობის განვითარება შვიდწლედში (1959–1965 წწ.)

 • § 1. მრეწველობა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა
 • § 2. სოფლის მეურნეობა
 • § 3. მშრომელთა პოლიტიკური და შრომითი აქტივობა შვიდწლედში
 • § 4. მშრომელთა მატერიალური კეთილდღეობა შვიდწლედში

თავი XI - საქართველო კომუნიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მშენებლობის ახალ ეტაპზე (1966 – 1970 წწ.)

 • § 1. საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრება. სოციალისტური დემოკრატიის შემდგომი განმტკიცება
 • § 2. ბრძოლა მერვე ხუთწლედის განხორციელებისათვის
 • § 3. ხალხის მატერიალური კეთილდღეობის ამაღლება
 • § 4. მერვე ხუთწლედის შედეგები

თავი XII - საქართველოს მშრომელების ბრძოლა მეცხრე ხუთწლედის შესრულებისათვის (1971 – 1975 წწ.)

 • § 1. საქართველოს სახალხო მეურნეობის განვითარების მეცხრე ხუთწლიანი გეგმა
 • § 2. სკკპ ცენტრალური კომიტეტის 1972 წლის 22 თებერვლის დადგენილება პარტიის თბილისის საქალაქო კომიტეტის მუშაობის შესახებ და ბრძოლა პარტიული და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ლენინური ნორმების აღდგენისა და დამკვიდრებისათვის
 • § 3. მრეწველობის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის განვითარება
 • § 4. სოფლის მეურნეობის განვითარება
 • § 5. საქართველოს მშრომელთა მიღწევები საკავშირო სოციალისტურ შეჯიბრებაში
 • § 6. ხალხის მატერიალური კეთილდღეობის შემდგომი ამაღლება

თავი XIII - ქართული კულტურა და მეცნიერება განვითარებული სოციალიზმის პერიოდში (1959 – 1975 წწ.)

 • § 1. სახალხო განათლება. კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებანი
 • § 2. ქართული მეცნიერების განვითარება
 • § 3. ქართული ლიტერატურა განვითარებული სოციალიზმის პერიოდში
 • § 4. თეატრი
 • § 5. ქართული კინოხელოვნება
 • § 6. ქართული სამუსიკო ხელოვნება
 • § 7. ქართული სახვითი ხელოვნება
 • § 8. ხუროთმოძღვრება
 • § 9. საქართველოს კულტურული კონტაქტები 60-იანი და 70-იანი წლების პირველ ნახევარში

მერვე ტომის რედაქტორი: ნიკოლოზ სტურუა, მაყვალა ნათმელაძე

სამეცნიერო ლიტერატურა

საქართველოს ისტორია

გვერდების რაოდენობა: 1020

ფორმატი: PDF

ჩამოტვირთეთ წიგნი:

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.VIII); (Part 2)

გამომცემლობა "საბჭოთა საქართველო"
თბილისი, 1980

წიგნი ატვირთულია .rar (არქივი) ფაილების სახით. ჩამოტვირთეთ ორივე ნაწილი ერთ საქაღალდეში და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოაარქივეთ. პაროლი არქივზე: Qwelly

აქვე იხილეთ:

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (სარჩევი)

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.7)

ტეგები: PDF, Qwelly, ელ.წიგნები, ნარკვევები, სამეცნიერო, საქართველოს_ისტორია, ქველი

ნახვა: 528

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Mmoexp Path of exile currency: Early League Strategies

გამოაქვეყნა Rozemondbell_მ.
თარიღი: ივნისი 14, 2024.
საათი: 6:55am 0 კომენტარი

Early League Strategies

1. Efficient Atlas Progression:

Build a Solid Base: Start by Path of exile currency unlocking as many maps as possible to expand your map pool and access varied content.

Favorite Maps: Utilize the favorite system to increase drop rates of preferred maps, optimizing runs for layout, boss difficulty, or loot potential.

Use of Sextants and Scarabs: With the new Vaal…

გაგრძელება

Elden Ring

გამოაქვეყნა Shelie Paley_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 12:00pm 0 კომენტარი

We've visible a few Elden Ring Runes speedruns already, which include human beings beating the game with out ever dying a unmarried time in the Lands Between, among different hard runs. One character who is set statistics in the international for the present day Souls-like sport from FromSoftware with the quickest speed feasible is again with a new document-breaking score.

YouTuber and famous Souls speedrunner Distortion2 shared a video of their file-breaking of entirety speed of…

გაგრძელება

Throne and Liberty

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Embarking on the journey in Throne and Liberty is an exciting adventure filled with challenges and triumphs. By adhering to these top 10 tips for beginners, you'll navigate the complexities of the realm with greater confidence and efficiency. Remember to immerse yourself in the lore, forge alliances, and embrace the dynamic nature of the game. May your journey be filled with epic battles, strategic victories, and the Throne and Liberty Lucent glory of claiming your rightful place in the…

გაგრძელება

The introduction of the dodge roll

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 4:53am 0 კომენტარი

But the impact of the dodge roll extended beyond combat mechanics. It reshaped the entire gameplay experience, instilling a sense of agency and empowerment. Suddenly, every encounter became an opportunity to showcase my mastery of the game's mechanics.

Moreover, the dodge roll added depth to POE currency trade character builds and customization. Players could now tailor their playstyles around agility and evasion, opting…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters