საქართველოს ისტორიის ნარკვევები
ტომი IV

აღმოსავლელი დამპყრობლებიდან ჩრდილოელამდე საქართველო XVI - XIX საუკუნეებში

      წიგნი მოწონებულია და რეკომენდებულია გამოსაქვეყნებლად საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

      საქართველოს ისტორიის ნარკვევების მეოთხე ტომის მოიცავს საქართველოს ისტორიის პერიოდს XVI საუკუნის დასაწყისიდან XIX საუკუნის 30-იან წლებამდე. ასეული წლების მანძილზე ელოდნენ ბედის შემობრუნებას ქართველი ხალხი და მისი "ჟამთააღმწერლები", რომელთაც დღემზიანი საუკუნის ხილვა არ ეღირსათ. საქართველო XV-XVIII საუკუნეებშიაც აღმოსავლეთის ველურ თუ "ცივილიზებულ" დამპყრობთა სათარეშო ასპარეზად რჩებოდა.

საქართველოს ისტორიის ნარკვევების მეოთხე ტომის შინაარსი:

შესავალი

 • წყაროებისა და ლიტერატურის მიმოხილვა

თავი I - ქართველი ხალხის ბრძოლა დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური მთლიანობის აღდგენისათვის XVI საუკუნეში

 • § 1. საქართველოს პოლიტიკური ვითარება XV-XVI სს. მიჯნაზე
 • § 2. ბრძოლა ქვეყნის მთლიანობის აღდგენისათვის და აგრესორთა წინააღმდეგ XVI ს. I ნახევარში
 • § 3. საქართველო XVI საუკუნის 50 – 70-იან წლებში
 • § 4. საქართველო XVI საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში. სამცხე-საათაბაგოს მიტაცება ოსმალეთის მიერ

თავი II - საქართველოს ეკონომიური მდგომარეობა XVI - XVII საუკუნეებში

 • § 1. ეკონომიური ცხოვრების ისტორიული პირობები და თავისებურებანი ცალკეულ პროვინციებში
 • § 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობა XVI-XVII სს.
 • § 3. საქართველოს ქალაქები, ხელოსნობა და ვაჭრობა XVI-XVII საუკუნეებში

თავი III - სოციალური ურთიეთობა და კლასობრივი ბრძოლა საქართველოში XVI-XVII სს

 • § 1. გლეხთა კლასი
 • § 2. ფეოდალთა კლასი
 • § 3. გლეხობის მდგომარეობის გაუარესება და კლასობრივი ბრძოლა

თავი IV - საქართველოს სამეფო-სამთავროების სახელმწფოებრივი წყობილება XVI-XVII სს.

 • § 1. საქართველოს პოლიტიკური რუკა XVI–XVII სს.
 • § 2. სახელმწიფოებრივი მმართველობის ორგანიზაცია
 • § 3. ცენტრალური მმართველობა
 • § 4. ადგილობრივი მმართველობა

თავი V - ქართველი ხალხის ბრძოლა არსებობის შენარჩუნებისათვის XVII ს. პირველ მესამედში

 • § 1. ირან-ოსმალეთის ახალი ომი და ქართლ-კახეთის სამეფოები
 • § 2. ტაშისკარის ბრძოლა, გიორგი სააკაძე
 • § 3. შაჰ აბასის შემოსევები საქართველოში
 • § 4. ქართლ-კახეთის აჯანყება და მარაბდის ბრძოლა. ბაზალეთის ტრაგედია
 • § 6. დასავლეთი საქართველო XVII ს. პირველ მესამედში
 • § 7. სამცხე-საათაბაგო XVII ს. პირველ მესამედში.

თავი VI - საქართველოს პოლიტიკური ვითარება XVII ს 30-90-იან წლებში

 • § 1. კომპრომისი ირანისა და ქართლის ურთიერთობაში. როსტომ-ხანი და თეიმურაზ მეფე
 • § 2. სახალხო აჯანყება კახეთში 1659 წ.
 • § 3. ფეოდალური შინაომები დასავლეთ საქართველოში 30-50-იან წლებში
 • § 4. საქართველოს გაერთიანების ცდები, ფეოდალური ანარქია დასავლეთ საქართველოში (60–90-იან წლები)

თავი VII - ქართული კულტურა XVI-XVII საუკუნეებში

 • § 1. განათლება. ხალხური სიტყვიერება
 • § 2. მხატვრული ლიტერატურა
 • § 3. მეცნიერება
 • § 4. ხელოვნება

თავი VIII - აღმოსავლეთი საქართველო XVIII ს. პირველ ნახევარში

 • § 1. სამეურნეო ცხოვრების წინსვლა XVIII ს. პირველ მეოთხედში
 • § 2. სოციალური ურთიერთობის მოწესრიგების ცდები. კლასობრივი ბრძოლა XVIII ს. პირველ მეოთხედში
 • § 3. პოლიტიკური ვითარება XVIII ს. პირველ ოცეულში
 • § 4. ქართლის სამხედრო-პოლიტიკური კავშირი რუსეთთან XVIII ს. 20-იან წლებში.
 • § 5. მდგომარეობის გართულება. აღმოსავლეთ კახეთის დაკარგვა
 • § 6. ოსური ახალშენები ქართლის მთიანეთში
 • § 7. ბრძოლა ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ
 • § 8. ბრძოლა ირანელ დამპყრობთა წინააღმდეგ

თავი IX - დასავლეთი და სამხრეთ საქართველო XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში

 • § 1. დასავლეთი საქართველო XVIII ს. პირველ ნახევარში
 • § 2. სამხრეთი საქართველო XVIII ს. პირველ ნახევარში

თავი X - ქართული კულტურა XVIII ს. პირველ ნახევარში

 • § 1. განათლება და მეცნიერება
 • § 2. ლიტერატურა და ხელოვნება

თავი XI - ეკონომიური და სოციალური ცხოვრების განვითარება აღმოსავლე საქართველოში XVIII ს. 40 – 80-იან წლებში

 • § 1. ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს საშინაო პოლიტიკა
 • § 2. გლეხურ და საბატონო მეურნეობათა განვითარება
 • § 3. ვაჭრობის, მრეწველობისა და საქალაქო ცხოვრების განვითარება
 • § 4. ცვლილებები საზოგადოებრივ ურთიერთობაში

თავი XII - დასასვლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა XVIII ს. 40 - 80-იან წლებში

 • § 1. სამეურნეო-ეკონომიური მდგომარეობა
 • § 2. სოციალური ურთიერთობა

თავი XIII - ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის XVIII ს. 40 – 80-იან წლებში

 • § 1. ქართლ-კახეთის განთავისუფლება ირანის ბატონობისაგან
 • § 2. ბრძოლა დამოუკიდებლობის განმტკიცებისათვის
 • § 3. ქართლ-კახეთის საგარეო და საშინაო ვითარება XVIII ს. 60-იან წლებში
 • § 4. დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლება ოსმალეთის ბატონობისაგან
 • § 5. 1768-1774 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და საქართველო
 • § 6. დასავლეთ საქართველო XVIII ს. 70 — 80-იან წლებში
 • § 7. ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს პოლიტიკური ვითარება 70—80-იანი წლების მიჯნაზე
 • § 8. ქართლ-კახეთისა და რუსეთის ურთიერთობის განახლება 80-იანი წლების დასაწყისში. 1783 წ. ხელშეკრულება

თავი XIV - ქართული სამეფოები დაქვეითების გზაზე

 • § 1. პოლიტიკურ წინააღმდეგობათა სახიფათო კვანძი
 • § 2. საგარეო ორიენტაციის გადასინჯვა*
 • § 3. საგარეო ორიენტაციის გადასინჯვა*
 • § 4. კლასობრივი ბრძოლის გამწვავება*
 • § 5. დასავლეთ საქართველო XVIII ს. 80-90-იან წლებში*
 • § 6. საქართველო-ირანის ურთიერთობის გამწვავება. ირანელთა შემოსევა 1795 წ.*
 • § 8. ერეკლეს მეფობის უკანასკნელი წლები*

თავი XV - საქართველოს კულტურის ვითარება XVIII ს. II ნახევარში*

 • § 1. სწავლა-განათლება და მეცნიერება
 • § 2. მხატვრული ლიტერატურა
 • § 3. ფილოსოფიური და პოლიტიკური აზრის განვითარება
 • § 4. ხელოვნება

თავი XVI - ქართლ კახეთის სახელმწიფოს გაუქმება და რუსეთთან შეერთება*

 • § 1. მეფის რუსეთის და ქართლ-კახეთის სახელმწიფო XVIII ს. მიწურულში. 1801 წლის აქტი
 • § 2. რუსული მმართველობის დამყარება ქართლ-კახეთში
 • § 3. ბრძოლა ქართული სახელმწიფოს აღდგენისთვის
 • § 4. მთავარსარდალი ციციანოვი (ციციშვილი) საქართველოში

თავი XVII - იმერეთის სახელმწიფოს გაუქმება და ცარიზმის ბატონობის გაფართოება საქართველოში*

 • § 1. დასავლეთ საქართველოს შეერთება რუსეთთან
 • § 2. იმერეთის სამეფოს გაუქმება და გურია-აფხაზეთის სამთავროების მფარველობაში აყვანა
 • § 3. ცარიზმის გაბატონების გამტკიცება. საქართველოს ისტორიული მიწა-წყლის შემოერთება

თავი XVIII - ბრძოლა ეროვნული და სოციალური თავისუფლებისთვის XIX ს. პირველ მესამედში*

 • § 1. ცვლილებები ქვეყნის სოციალური ცხოვრებაში
 • § 2. ცვლილებები ეკონომიკურ ცხოვრებაში
 • § 3. ბრძოლა ცარიზმის გაბატონების წინააღმდეგ XIX საუკუნის პირველ ოცეულში
 • § 4. ბრძოლა დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის 20-30-იანი წლების მიჯნაზე

* აღნიშნული პარაგრაფები და თავები წარმოდგენილ PDF ფაილში არ არის შესული.

მეოთხე ტომის რედაქტორი: მამუკა დუმბაძე

სამეცნიერო ლიტერატურა

საქართველოს ისტორია

გვერდების რაოდენობა: 523

ფორმატი: PDF

იხილეთ წიგნი:

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.4)

გამომცემლობა "საბჭოთა საქართველო"
თბილისი, 1973

აქვე იხილეთ:

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (სარჩევი)

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.3)

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.5)

ტეგები: PDF, Qwelly, ელ.წიგნები, ნარკვევები, სამეცნიერო, საქართველოს_ისტორია

ნახვა: 1012

გამოხმაურებები!

მერე, მცდელობა ხომ ბრძოლაში გამოიხატებოდა ))

Kakha_მ თქვა:

მერე იტყვიან თავისუფლებისთვის ბრძოლები გვქონდაო, უფრო მცდელობები გვქონია )

RSS

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Mmoexp Path of exile currency: Early League Strategies

გამოაქვეყნა Rozemondbell_მ.
თარიღი: ივნისი 14, 2024.
საათი: 6:55am 0 კომენტარი

Early League Strategies

1. Efficient Atlas Progression:

Build a Solid Base: Start by Path of exile currency unlocking as many maps as possible to expand your map pool and access varied content.

Favorite Maps: Utilize the favorite system to increase drop rates of preferred maps, optimizing runs for layout, boss difficulty, or loot potential.

Use of Sextants and Scarabs: With the new Vaal…

გაგრძელება

Elden Ring

გამოაქვეყნა Shelie Paley_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 12:00pm 0 კომენტარი

We've visible a few Elden Ring Runes speedruns already, which include human beings beating the game with out ever dying a unmarried time in the Lands Between, among different hard runs. One character who is set statistics in the international for the present day Souls-like sport from FromSoftware with the quickest speed feasible is again with a new document-breaking score.

YouTuber and famous Souls speedrunner Distortion2 shared a video of their file-breaking of entirety speed of…

გაგრძელება

Throne and Liberty

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Embarking on the journey in Throne and Liberty is an exciting adventure filled with challenges and triumphs. By adhering to these top 10 tips for beginners, you'll navigate the complexities of the realm with greater confidence and efficiency. Remember to immerse yourself in the lore, forge alliances, and embrace the dynamic nature of the game. May your journey be filled with epic battles, strategic victories, and the Throne and Liberty Lucent glory of claiming your rightful place in the…

გაგრძელება

The introduction of the dodge roll

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 4:53am 0 კომენტარი

But the impact of the dodge roll extended beyond combat mechanics. It reshaped the entire gameplay experience, instilling a sense of agency and empowerment. Suddenly, every encounter became an opportunity to showcase my mastery of the game's mechanics.

Moreover, the dodge roll added depth to POE currency trade character builds and customization. Players could now tailor their playstyles around agility and evasion, opting…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters