ლტოლვათა შესახებ

      იგი_ს ძალა გამოხატავს ცალკეულ არსებათა სიცოცხლის თავდაპირველ მიზანს.ეს კი მდგომარეობს თანდაყოლილ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაში, იგი_ს არ შეიძლება მიეწეროს განზრახვა სიცოცხლისშენარჩუნებასა და საშიშროებისაგან შიშის საშუალებით თავის დაცვისა, ეს არის მე_ს ამოცანა რომელიც გარემოსადმი ანგარიშის გაწევით პოულობს თავის მოთხოვნილებების ხელსაყრელ და უშიშარ დაკმაყოფილებას, ზე-მე_ს შეუძლიაა ახალი მოთხოვნილებები რეალობად აქციოს, მაგრამ მის მთავარ ფუნქციად რჩება მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების შეზღუდვა.

      ძალებს, რომლებსაც იგი_ს მოთხოვნილებათა დაძაბულობის საფუძვლად ვთვლით ვუწოდებთ ლტოლვებს, ისინი სულიერ ცხოვრებაში წარმომადგენლობენ სხეულებრივ მოთხოვ ნებს, ყოველი აქტივობის საბოლოო მიზანი კონსერვატული ბუნებისაა, ყოველი მდგომარეობიდან რომელსაც ამა თუ იმ არსებამ მიაღწია წარმოდგება მაშინვე მისწრაფება ამ მდგომარეობის ხელახალი აღდგენისა, როგორც კი ის აღიკვეთება, ჩვეულებრივ საქმიანობაში შეიძლება განვასხვავოთ ლტოლვების განუსაზღვრელი რაოდენობა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ შეიძლება თუ არა ყველა ეს ლტოლვა ზოგიერთ ძირითად ლტოლვაზე დავიყვანოთ. გამოცდილებამ აჩვენა რომ რომ ლტოლვები მიზავს იცვლიან (გადაწყვეტის საშუალებით) რომ მათ ასევე შეუძლიათ ერთიმეორეს შეენაცვლონ, რის დროსაც ერთი ლტოლვის ენერგია მეორეზე გადადის, უკანასკნელი პროცესი ჯერ კიდევ კარგად არაა გააზრებული, ხანგგრძლივი მერყეობის შემდეგ გადავწყვიტეთ დაგვეშვა მხოლოდ ორიძირიტად ლტოლვა ეროსი და დესტრუტუციის ლტოლვა (თვითდამკვიდრების და გვარის დამკვიდრების ლტოლვების დაპირისპირება ისევე როგორც მე- სიყვარულისა და ობიექტ-სიყვარულისა თავსდებიან ეროსის ფარგლებში)

      პირველის მიზანია რაც შეიძლება მეტი ერთიანობბის აღდგენა და მისი ამგვარად შენარჩუნება, მაშასადამე დაკავშირება, ამის საპირისპიროდ მეორეს მიზანია კავშირების დარღვევა და ამგვარად ნივთების მოსპობა,, დესტრუქციული ლტოლვისას შეგვიძლია ვიფიქროთ იმაზე რომ მისი საბოლოო მიზანია ცოცხალიარსების გადაყვანა არაორგანულ მდგომარეობაში, ამიტომ მას ასევე სიკვდილის ლტოლვასაც უწოდებენ, როცა ვუშვებთ რომ სიცოცხლე არაცოცხალზე გვიანდელია და მისგანაა აღმოცენებუული სიკვდილის ლტოლვას ემორჩილება ხსენებულ ფორმულას: ლტოლვა მიისწრაფვის საწყისი მდგომარეობის აღდგენისაკენ, ამას ვერ ვიტყვით ეროსის(ანუ სიყვარულის ლტოლვის) მიმართ, დაუჯერებელია რომ ცოცხალი სუბსტანცია იყოს ერთიანობა, რომელიც შემდგომ განადგურდა და ახლა კვლავ მიისწრაფვის გაერთიანებისკენ. გიოლოგიურ ფუნქციებში ორივე ძირითადი ლტოლვა ერთმანეთის საპირისპიროდ მოქმედებს ან ერთმანეთთანაა კომბინირებული, ჯამის აქტი ობიექტის განადგურებაა მასთან შეერთების განზრახვით, ორივე ძირითადი ლტოლვის განსხვავებული მოქმედებიდან მომდინარეობს ცხოვრების მოვლენის მთელი სიჭრელე, სიცოცხლის სფეროს გარეთ ჩვენი ორი ძირითადი ლტოლვის ანალოგიას მივყავართ არაორგანულში გაბატონებული მიზიდულობისა და განზიდულობის დაპირისპირებულთა წყვილთან, ლტოლვათა სერეულ მდგომარეობაში მიმდინარე ცვლილებებს აქვს ძალზე ხელშესახები შედეგები, სექსუალური აგრესიის ზედმეტად გაძლიერებას სიყვარუთან მივყავართ დამახინჯებული სახით გამოვლენილ აგრესიას კი სიკვდილამდე, ხოლო აგრესიული ფატორის მკვეთრი დაცემა აქცევს ადამიანს მხდალად

      არ შეიძლება იმის თქმა რომ ესაა თუ ის ძირითადი ლტოლვა გვხვდება სულიერი ცხოვრების ერთ რომელიმე სფეროში, ისინი ყველგან გვხვდებიან, საწყისი მდგომარეობიდან ჩვენ ასე წარმოდგვიდგენია: ეროსის განკარგულრბაში მყოფი მთელი ენერგია, რომელსაც ჩვენ ლიბიდოს ვუწოდებთ, კერ კიდევ არადიფერენცირებული სახით არსებობს, მე-სა და იგი_ში და ემსახურება იმავდროულად არსებული დესტრუქციული მიდრეკილებების განეიტრალებას, (დესტრუქციის ლტოლვის ენერგიისათვის ჩვენ არ გაგვაჩნია ლიბიდოს ანალოგიური ტერმინი).

მოგვიანებით ჩვენთვის შედარებით ადვილი იქნება მივყვეთ ლიბიდოს ბედს, დესტრუქციული ლტოლვის შემთხვევაში კი ეს უფრო ძნელი გასაკეთებელი იქნება.

      სანამ ეს ლტოლვა, როგორც ლტოლვა სიკვდილის ლტოლვა, ჩვენს შიგნით ვლინდება, როცა დესტუქციული ლტოლვის სახით გარეთ მიემართება.

      ამის აუცილებლობა საჭიროა ინდივიდის შესანარჩუნებლად, კუნთების სისტემა ემსახურება აღნიშნულ გადართვას, ზე-მე_ს ჩართვის გამო მე_ს შიგნით ფიქსირდება აგრესიული ლტოლვის მნიშვნელოვანი რაოდენობა რაც ადამიანზე გამანადგურებლად მოქმედებს, აგრესიისგან თავის შეკავებას ზიანი მოაქვს ჯანმრთელობისათვის და იწვევს დაავადებას, დათრგუნული აგრესიის გადასვლა თვითგანადგურებაში აგრესიის მიმართვით, საკუთარი პიროვნების წინააღმდეგ ხშირად ვლინდება პერსონის გაავებაში, როცა იგი თმას იგლეჯს, სახეში მუშტებს იშენს, ამასთან აშკარაა, რომ ეს ქცევა სხვის წინააღმდეგა მიმართული, თვითგანადგურების რაღაც ნაწილი ყველა ვითარებაში რჩება სუბიექტის შიგნით სანამ საბოლოოდ არ მოკლავს ინდივიდს, ეს ალბათ იმ შემთხვევაში ხდება როცა მისი ლიბიდო გადახარჯულია ან უსარგებლოდაა ფიქსირებული.

      ზოგადად შეიძლება დავუშვათ რომ ინდივიდი კვდება მისი შინაგანი კომფლიქტებით : გვარი, პირიქით უშედეგო ბრძოლით გარესამყაროს წინააღმდეგ, როცა ის იმგვარად იცვლება რომ მის მიერ შეძენილი შეგუებანი არასაკმარისია.

      ძნელია რაიმე ითქვას ლიბიდოს მოქმედებაზე იგი_ში და ზე-მე_ში, ყველაფერი რაც მის შესახებ ვიცით ეხება მე_ს რომელშიც ტავიდანვე მის განკარგულრებაში მყოოფი ლიბიდოს მთელი რაოდენობა ა დაგროვილი, ამ მდგომარეობას ვუწოდებთ აბსოლუტურ პირველ ნარცისიზმს

ის მანამდეა შენარჩუნებული სანამ მე დაიწყებდეს ობიექტების წარმოდგენათა დამუხტვას ლიბიდოთი, ნარცისული ლიბიდოს გარდაქმნას ობიექტის ლიბიდოდ. მთელი ცხოვრების მანძილზე მე რჩება დიდ რეზერვუარად საიდანაც ობიექტზე იგზავნება და რომელშიც ისევ უკან ბრუნდება ლიბიდოს მუხტები, როგორც ამას აკეთებს პროტოპლაზმა თავისი ფსევდოპოდიებით, მხოლოდ სრული სიყვარულისას გადაიტანება ლიბიდოს ძირიტადი რაოდენობა ობიექტზე ასე რომ ვთქვათ ობიექტი იკავებს მე_ს ადგილს, ცხოვრების მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ლიბიდოს მოძრაობა, იოლად გადასვლა ერთი ობიქტიდან მეორეზე, ამის საპირისპიროა გარკვეული ობიექტებზე ლიბიდოს ფიქსირება, რაც ხშირად მტელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება.

      უეჭველიია რომ ლიბიდოს აქვს სომატური წყაროები რომ ის ხვადასხვა ორგანოებიდან და სხეულის სხვადასხვა ადგილიდან მიედინება მე_ში, ყველაზე ცხადად ეს ლიბიდოს იმ ნაწილში ჩანს რომელშიც საკუთარი ლტოლვითი მიზნის მიხედვით აღინიშნება

ბიბლიოგრაფია:
 "ლარი"
ხელოვნება.თბილისი 1991წ.


ზიგმუნდ ფროიდი იდენტიფიკაცია და ჰიპნოზი

ზიგმუნდ ფროიდი - ფსიქიკური ბუნება - ფსიქიკური აპარატი

ზიგმუნდ ფროიდი (1856 - 1939)

ზიგმუნდ ფროიდი - ფსიქოანალიზის შესავალი

ნახვა: 3638

ტეგები: Qwelly, ბლოგი, თეორიები

კომენტარი

თქვენ უნდა გახდეთ Qwelly_ს წევრი რომ შეძლოთ კომენტარის გაკეთება!

Qwelly_ზე რეგისტრაცია

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

სამგანზომილებიანი ქარგვა

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: დეკემბერი 15, 2018.
საათი: 10:57pm 0 კომენტარი

      ხელსაქმის გაკვეთილები დიდი ხნის წინ შეამცირეს სასწავლო პროგრამიდან, მაგრამ მაინც მახსოვს - სწორედ ამ გაკვეთილებზე მქონდა ქარგვის საშუალება და მერე, დროდადრო, სახლშიც ვაგრძელებდი ამ საქმიანობას,…

გაგრძელება

ინაუგურაციის რეპეტიცია, რობაქიძის საქმის ბოლო, არჩევნების განსხვავებულობა და მოშიმშილე გამსახურდიები

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 14, 2018.
საათი: 11:14pm 0 კომენტარი

      ხვალ უქმეები იწყება და ამ უქმეების ბოლოს ინაუგურაციაა და ახალი ქალი პრეზიდენტი გვეყოლება. იქამდე, დღეს გენერალური რეცეპტიცია გაიამრთა კახეთში. აასთანავე, დღესვე რობაქიძს საქმის დასკვნითი…

გაგრძელება

დამტკიცებული ბიუჯეტი, პრეზიდენტის კუდი, კარასინის სიჯიუტე, პენსიის დაგროვება და ბახალას განაჩენები

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 13, 2018.
საათი: 10:30pm 2 კომენტარი

      ქართული ამბები განსაკუთრებულად რეიტინგულ ამბებს არ მოიცავდა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 2019 წლის ბიუჯეტიც დამტკიცებული გვაქვს, ავად თუ კარგად ფული იქნება 2019-ში. დღეს პრეზიდენტი იყო აქტიური და…

გაგრძელება

სოციალური ფობიები

გამოაქვეყნა cisia_მ.
თარიღი: დეკემბერი 12, 2018.
საათი: 10:30pm 0 კომენტარი

გამარჯობა, თუ აქ ხართ ადამიანები, ვისაც პირადი გამოცდილება ან პროფესიული გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან მინდა თქვენთან საუბარი.

Qwelly World

free counters