გაზიარება: ქალაქ მცხეთის გენერალური გეგმის კონცეფცია (10.02.2021 კორექტირებით)