გაზიარება: სამშენებლო მექანიკა - პირველი მოცემულობა (სემესტრული დავალება)