გაზიარება: სამშენებლო მექანიკა - მეორე მოცემულობა (სემესტრული მაგალითი)