გაზიარება: ჯარის იუბილე და კანონებით ჯახი პარლამენტში