გაზიარება: დაწესებული შეზღუდვები და ბიუჯეტიდან დაფინანსება