გაზიარება: კორონავირუსი მსოფლიო მასშტაბებით და ევროსაბჭოს ქართული განხილვა