მათე და ლუკა მახარებლები მოგვითხრობენ ბეთლემში ქრისტეს შობის შესახებ, ხოლო, როგორც წმინდა ირინეოს ლიონელი წერს, „იოანეს სახარება მამისაგან ქრისტეს ხელმწიფურ და დიდებულ შობას მიუთხრობს“. ეს დიდებული შობა უდიდესი თავმდაბლობით აღსრულდა - ცხოველთა სადგომში, პირველად „ბაგასა უსიტყვურთასა“ დამკვიდრდა კაცობრიობის მხსნელი. აბა, როგორ იფიქრებდა ბოროტი, უფლის დიდებულების ასეთ წარმოჩენას?!

      შობა ქრისტესი არის უდიდესი სასწაული და ეს სასწაული არის შედეგი ღვთისა მიერ კაცისადმი უზომო სიყვარულისა, ვითარცა იტყვის მოციქული სიყვარულისა, იოანე ღვთისმეტყველი - „რამეთუ ესრეთ შეიყვარა ღმერთმან სოფელი ესე, ვითარმედ ძეცა თვისი მხოლოდ შობილი მოსცა მას რაითა ყოველსა რომელსა ჰრწმენეს იგი, არა წარწყმდეს, არამედ აქვნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი“ - საშობაო ეპისტოლეში წერდა პატრიარქი ეფრემ მეორე. მაცხოვრის შობის უდიდესი დღესასწაულის შესახებ, ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამ დღის თვენის საკითხავში.

შობის ფრესკა, შობის ქართული ფრესკა, იესო ქრისტეს შობა, shoba, freska, qartuli freska, xati, ხატი, ხატები
წყარო

დღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:

შობის ტროპარი:

შობამან შენმან ქრისტე ღმერთო, |
აღმოუბრწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა, ||
რამეთუ, რომელნი ვარსკვლავსა მსახურებენ |||
ვარსკვლავისაგან ისწავეს თაყვანის-ცემა შენი, მზეო სიმართლისაო, |
რომელი აღმობრწყინდი მაღლით აღმოსავალთად, ||
უფალო დიდება შენდა.

პურისკურთხევაზე და ღმერთი უფალის შემდეგ:

ამოსაბეჭდი ნოტები (გელათის კილო, ხმა დ):

შობის ტროპარი

მოისმინეთ ტროპარი:


ასრულებს, ანსამბლი „დიდგორი“

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

გადიდებთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე, |
რომელი ჩვენისა ცხოვრებისათვის, ||
უქორწინებელისა და ყოვლად-წმინდისა ქალწულისა მირიამისაგან ხორცითა იშევ. |||

საცისკრო წარდგომა:

საშოთ მთიებისა წინა გშევ შენ, ჰფუცა უფალმან და არა შეინანოს!

ძლისპირი თ:

ადიდე, სულო ჩემო, |
უპატიოსნესი და უდიდებულესი მაღლისა მხედრობათა ||
ქალწული ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობელი. |||

საიდუმლო უცხო და დიდებული ვიხილეთ, |
ქვაბი ცათა ემსგავსა ||
ქალწული ქერუბიმთა, |||
ხოლო ბაგა სახე იქმნა სამყაროსა, |
რამეთუ დაიტია დღეს ქრისტე ღმერთი, ||
დაუტევნელი, რომელსა ვადიდებთ. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

„უპატიოსნესას ნაცვლად“, ჩასართავი თ, ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

აღგიარო შენ უფალო ყოვლითა გულითა ჩემითა | და მიუთხრა მე ყოველი საკვირველება შენი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ზრახვასა შინა წრფელსა და შესაკრებელსა | დიდ არიან საქმენი უფლისანი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

გამოსაძიებელ არიან | ყოველსა შინა ნებანი მისნი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

აღსარებულ და დიდად შვენიერ არიან საქმენი მისნი | და სიმართლე მისი ჰგიეს უკუნითი უკუნისადე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება, აწდა.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა | მცნებათა შინა მისთა ინებოს ფრიად;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

ძლიერ იყოს ქვეყანასა ზედა ნათესავი მისი | და თესლი წრფელთა იკურთხოს;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება და სიმდიდრე სახლსა მისსა | და სიმართლე მისი ჰგიეს უკუნითი უკუნისადე;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

გამოუბრწინდა ბნელსა შინა ნათელი წრფელთა | მოწყალე და შემწყნარებელ და მართალ;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება, აწდა

მხოლოდშობილი ძე და სიტყვა...

მესამე ანტიფონი

ჰრქვა უფალმა უფალსა ჩემსა | დაჰსჯედ მარჯვენით ჩემსა;

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

ვიდრემდის დავსხნე მტერნი შენნი, | ქვეშე ფერხთა შენთა;

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

კვერთხი ძლიერებისა გამოგივლინოს შენ უფალმან სიონით | და უფლებდი შორის მტერთა შენთა;

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

შენ თანა არს მთავრობა, დღესა ძლიერებისა შენისასა | ბრწყინვალებასა წმინდათა შენთასა.

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

დიდება, აწდა

► შობის ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

მცირე შესვლად:

საშოთ მთიებისა წინა გშევ შენ |
ჰფუცა უფალმან და არა შეინანოს, ||
შენ ხარ მღვდელ უკუნისამდე წესსა მას ზედა მელქისედეკისსა. |||

► შობის ტროპარი

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

ქალწული დღეს არსებად უზესთაესსა შობს ჩვენთვის, |
და ქვეყანა ქვაბსა შეუხებელსა შესწირვენ, ||
ანგელოზნი მწყემსთა-თანა დიდების მეტყველებენ. |||
ხოლო მოგვნი ვარკვლავისა-თანა მოგზაურობენ, |
რამეთუ ჩვენთვის იშვა ყრმა ახალი ||
პირველ საუკუნეთა ღმერთი. |||

წარდგომა სამოციქულოსი:

ყოველი ქვეყანა თაყვანის-გცემდნენ შენ და გიგალობდნენ | და უგალობდნენ სახელსა შენსა მაღალო.

ღირს-არსის ნაცვლად:

ადიდე, სულო ჩემო, |
უპატიოსნესი და უდიდებულესი მაღლისა მხედრობათა ||
ქალწული ყოვლადწმიდა ღმრთსმშობელი. |||

ჯერ არს დუმილი, ვინაითგან ვერ შევძლებთ |
ღირსებით ქებად შენდა დღეს, ღმრთისმშობელო, ||
ხოლო არავე დავსდუმნეთ შიშისაგან, |||
არამედ მსგავსად შეძლებისა ჩვენისა |
შევსწიროთ შესხმა, ||
რომლითა გადიდოთ შენ. |||

განიცადე:

ხსნა მოუვლინა ერსა თვისსა უფალმან; ალილუია, ალილუია, ალილუია!

იხილეთ:

საკითხავნი წმიდისა ქრისტეს შობისანი

იესო ქრისტეს შობა (ხატები, ფრესკები, ტაძრები)

შენიშვნა: შობის საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, აუდიო, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 748

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

მაყურებლების ანტი მაყურებლები - უჩვეულო კინოჩვენება, წყალტუბო და ანაკლია, მაღაროელების ახალი გაფიცვები და მოსამართლეთა კომპეტენცია

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 11, 2019.
საათი: 8:39pm 0 კომენტარი

      ნოემბრის ახალი კვირის დასაწყისი უქმეების და კულტურის განხილვით დაიწყო - ფილმი პრემიერა იმაზე უფრო ხმაური გამოდგა, ვიდრე ეს ფილმი თავად მოიფიქრებდა (ან იქნება, ამიტომაც გადაიღეს რომ ეხმაურა). დღის…

გაგრძელება

მარგალიტები სიდამპლეში

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: ნოემბერი 10, 2019.
საათი: 10:41pm 0 კომენტარი

      გუშინ მიკროსკოპული სამყაროს მშვენიერებაზე ვისაუბრეთ, ახლა კი სოკოს და ობმოდებულ ხილს შევეხოთ, რომელიც იმაზე მდიდრულად გამოიყუერბა, ვიდრე უბრალოდ დამპალი ხილი. დღევანდელი სკულპტურების ავტორი ქეთლინ…

გაგრძელება

მიკროსამყაროს სკულპტურა

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: ნოემბერი 9, 2019.
საათი: 11:20pm 0 კომენტარი

      ბუნება მრავალმხრივ მომხიბლელი და საინტერესო მოცემულობაა, რომელიც ჩვენს გარშემო, ჩვენგან დამოუკიდებლად არსებობს. თუმცა, ზოგჯერ შეუიარაღებელი თვალით, შეუძლებელია იმ უფრო დიდი სამყაროს ხილვა,…

გაგრძელება

საშვიდნოემბრო გახსენება, განათლება უმინისტროდ და ნატო უჩვენოდ

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 7, 2019.
საათი: 11:30pm 0 კომენტარი

      ნოემბრის ერთ-ერთ ტრადიციად ქცეული დღე - 7 ნოემბრის გახსენება და იმედში შეჭრის დღემდე დაუსრულებელი სასამართლოები - ცხადია ერთ-ერთი თემა დღეს ეს იყო. მთავარი თემა განათლებას და უმინისტროდ დარჩენილ…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters